ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

3.jpg
2/15/2023 9:53:22 AM
Size (KB)  :  359 KB
4.jpg
2/15/2023 9:53:30 AM
Size (KB)  :  297 KB
1.jpg
2/15/2023 9:53:26 AM
Size (KB)  :  310 KB
2.jpg
2/15/2023 9:53:24 AM
Size (KB)  :  407 KB
5.jpg
2/15/2023 9:53:33 AM
Size (KB)  :  329 KB
7.jpg
2/15/2023 9:53:28 AM
Size (KB)  :  335 KB
6.jpg
2/15/2023 9:53:35 AM
Size (KB)  :  355 KB
Pages:     1