ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

 
 
   
ประชาสัมพันธ์  
New เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชุน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561
 
- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1  

 
   
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ทำหน้าที่จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการสาธารณสุข ให้สนองตอบความต้องการของสังคมในระดับประเทศและภูมิภาค บนพื้นฐานการเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ปรัชญา (คณะฯ)
การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ
Education for the enhancement of health and quality of life of all mankind
ปณิธาน (ภาควิชา)
สร้าง พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านอนามัยชุมชนด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ (ภาควิชา)
ศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาด้านอนามัยชุมชน ในอาเซียน
พันธกิจ (ภาควิชา)
1. ผลิตนักวิชาชีพอนามัยชุมชนให้ถึงพร้อมความรู้ ทักษะ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ฝึกอบรม และวิจัยอนามัยชุมชนในระดับท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน
3. ดำเนินการและเผยแพร่ งานวิจัยด้านอนามัยชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในระดับท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน
4. บริการวิชาการด้านอนามัยชุมชน ตามความต้องการของสังคมประวัติภาควิชา