ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • #
   Facebook Page ข่าวสารภาควิชาอนามัยชุมชน

     กดติดตาม (Like & Share) กิจกรรมภาควิชา ผลงานของศิษย์เก่า/นศ.ปัจจุบันรวมทั้งคณาจารย์ได้ที่นี่    

   | Facebook Page

  • #
   กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (TCAS67)  

      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Facebook: TCASmahidol

   | รายละเอียด
  • #
   กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ปกติ-พิเศษ) 

     หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน)  

   | รายละเอียด
  • #
   รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน 2 อัตรา

    - สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

    - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0 2345 8543 ต่อ 1103 

   | รายละเอียด

  • #
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์รูปแบบและพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุข

     วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

    ทั้งสองหลักสูตรสะสมหน่วยคะแนนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้

   | รายละเอียด

  • #
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข  

       รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567/  รุ่นที่ 2 วันที่ วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting           

   | รายละเอียด 

 

การเรียนการสอนและผลงานวิจัย  | ดูทั้งหมด


 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   | รายละเอียด
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ   | รายละเอียด
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน            | รายละเอียด

กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน  | ดูทั้งหมดติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo