ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • #
   รับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาอนามัยชุมชน 1 อัตรา

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0 2345 8543 ต่อ 1103 

   | รายละเอียด

  • #
   รับสมัครหลักสูตรพิเศษ "การประเมินผลสุขภาพชุมชน" (Community Health Impact Assessment) 

      เรียนทุกวันเสาร์ 27 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2566  ผู้จบการศึกษาจะได้รับหน้วยกิตสะสม 2 หน่วยกิต

   | รายละเอียด
  • #
   รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข" online

     ผ่านระบบ WebEx Meeting วันที่ 14-16 มิถุนายน 2566   

   | รายละเอียด


 

 

การเรียนการสอนและผลงานวิจัย  | ดูทั้งหมด


 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   | รายละเอียด
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ   | รายละเอียด
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน            | รายละเอียด

กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน  | ดูทั้งหมดติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo