ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • #
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2566

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566

   > | รายละเอียด

  • #
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยชุมชน โดยแบ่งเป็นรอบ Portfolio Quota และ Admission ดำเนินการในระบบ MU-TCAS  

   | รายละเอียด
  • #
   รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข"

    แบ่งเป็นรอบ on site (17-19 พฤษภาคม 2566) และรอบ online (29-31 พฤษภาคม 2566)  

   | รายละเอียด
 

 

ผลงานตีพิมพ์ | ดูทั้งหมด


กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน  | ดูทั้งหมดติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo