หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
(หลักสูตรภาคปกติ)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะสาธารณสุขศาสตร์  
                      ภาควิชาจุลชีววิทยา  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา
ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย         :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
          ภาษาอังกฤษ    :  Master of Science Program in Public Health Infectious Diseases and Epidemiology
                                     
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ภาษาไทย        ชื่อเต็ม   :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
                         ชื่อย่อ    :  วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
      ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Master of  Science  (Public Health Infectious  Diseases  and Epidemiology)
                         ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Public Health Infectious Diseases and Epidemiology)
วิชาเอก                 ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบ        :   หลักสูตรระดับปริญญาโท
  ภาษาที่ใช้     :   ภาษาไทย
  การรับเข้าศึกษา  : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ผ่านเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา
  ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรภาคปกติ   ไม่มีภาคฤดูร้อน
  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี
การดำเนินการหลักสูตร
    วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
          หลักสูตรภาคปกติ   จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
                                       - ภาคการศึกษาต้น        เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
                                       - ภาคการศึกษาปลาย     เดือน มกราคม - พฤษภาคม

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑.  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๔. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ ๒.๒.๒ ถึงข้อ๒.๒.๔อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

หลักสูตร
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร
                     จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้
๑.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                               ไม่นับหน่วยกิต
๒.  หมวดวิชาบังคับ                                      ๑๘      หน่วยกิต
๓.  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                      ๖      หน่วยกิต
๔.  วิทยานิพนธ์                                           ๑๒      หน่วยกิต
            รวมไม่น้อยกว่า                    ๓๖      หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วย
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุขและโรคติดเชื้อ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หน่วยกิต

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศรว ๕๐๐ : โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข

๓(๓-๐-๖)

หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต
สศชส ๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

สศรบ ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด ๓(๓-๐-๖)
สศรว ๖๐๑ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
สศรว ๖๐๒ : การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๑-๒-๓)
สศรว ๖๐๓ : สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๒-๐-๔)

สศรว ๖๐๔ : เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

สศรว ๖๐๕ : การวิเคราะห์เชิงสถิติทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ๒(๑-๒-๓)
สศรว ๖๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๑-๒-๓)

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต                                  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้

หน่วยกิต
   รายวิชาเลือกภาควิชาจุลชีววิทยา
สศจว ๖๑๔ : การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๑๗ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันทางสาธารณสุข

๒(๑-๒-๓)

สศจว ๖๑๘ : สุขภาพและการเดินทาง

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๒๐ : การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล

๒(๑-๒-๓)

สศจว ๖๒๓ : การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนทางสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
สศจว ๖๒๕ : วิธีการระดับโมเลกุลต่อโรคติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๒๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๓๒ : การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๔๒ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข

๒(๑-๒-๓)

สศจว  ๖๕๐: ไวรัสวิทยาทางสาธารณสุข    ๒(๒-๐-๔)
สศจว๖๙๖ : หัวข้อพิเศษทางโรคติดเชื้อจุลชีพ

๒(๒-๐-๔)

   รายวิชาเลือกภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
สศป ว๖๐๐ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคปรสิต ๒(๒-๐-๔)
สศปว ๖๐๓ : ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๐๙ : กีฎวิทยาทางการแพทย์

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๑๘ : ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๗๑: โรคปรสิตและโรคติดต่อนำโดยแมลงในด้านสาธารณสุข

๒(๒-๐-๔)

สศปว ๖๗๒: เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

๒(๒-๐-๔)

สศปว ๖๗๓: ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง

๒(๒-๐-๔)

สศปว๖๗๔: โครงการพิเศษทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   

๒(๐-๔-๒)

สศปว๖๘๘ : สัมมนาทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

๒(๒-๐-๔)

รายวิชาเลือกภาควิชาระบาดวิทยา
สศรบ ๖๐๓ : การศึกษาทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๓(๓-๐-๖)

สศรบ ๖๒๑ :  สัมมนาทางวิทยาการระบาด ๑    

๒(๒-๐-๔)

สศรบ ๖๖๖: การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางการควบคุมโรคประจำถิ่น

๒(๐-๘-๔)

สศรบ ๖๕๐: วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๒(๒-๐-๔)

สศรบ ๖๕๑: การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

๒(๑-๒-๓)

วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต หน่วยกิต
สศรว ๖๙๘: วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ อัตราเหมาจ่ายภาคปกติที่ 35,000 บาท จำนวน 4 เทอม อุปกรณ์พิเศษ 25,000 บาท และค่าศึกษาดูงาน 4,000 บาท
แผนการศึกษา

ชั้น
ปีที่

ภาคการศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

 สศรว ๕๐๐

โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข

๓(๓-๐-๖)

รวม ๓ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

สศรบ ๖๐๒

หลักวิทยาการระบาด

๓(๒-๒-๕)

สศชส ๖๓๘

ชีวสถิติพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

 สศรว ๖๐๑

นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข

๒(๒-๐-๔)

 สศรว ๖๐๓

สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๒-๐-๔)

 สศรว ๖๐๔

เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

รวม ๑๒ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

สศรว ๖๐๒ การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๑-๒-๓)
สศรว ๖๐๖ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  ๒(๑-๒-๓)
 สศรว ๖๐๕ การวิเคราะห์เชิงสถิติทางโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด  ๒(๑-๒-๓)

                                               
วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า                                ๖   หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

-

สศรว ๖๙๘

วิทยานิพนธ์

         ๖(๐-๒๔-๐)

รวม ๖ หน่วยกิต

สศรว ๖๙๘

วิทยานิพนธ์

         ๖(๐-๒๔-๐)

รวม ๖ หน่วยกิต


ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8562
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phie/
Follow us:https://www.facebook.com/PublicHealthInfectiousDiseasesEpidemiology

footer logo