หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
(หลักสูตรภาคพิเศษ)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะสาธารณสุขศาสตร์  
                                      ภาควิชาจุลชีววิทยา  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา
ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
          ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science Program in Public Health Infectious Diseases and Epidemiology
                                     
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม   :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
                            ชื่อย่อ    :  วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
      ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Master of  Science  (Public Health Infectious  Diseases  and Epidemiology)
                        ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Public Health Infectious Diseases and Epidemiology)
วิชาเอก                 ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ        :   หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาษาที่ใช้     :   ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา  : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ผ่านเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา
     ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

     การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   หลักสูตรภาคพิเศษ  มีภาคฤดูร้อน จำนวน ๘ สัปดาห์ ในปีที่ ๑

     การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
   วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
       หลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
                                      - ภาคการศึกษาต้น        เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
                                      - ภาคการศึกษาปลาย     เดือน มกราคม - พฤษภาคม
                                      - ภาคฤดูร้อน              เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑.  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๔. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ ๒.๒.๒ ถึงข้อ๒.๒.๔อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
            โครงสร้างหลักสูตร
                     จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้
๑.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                               ไม่นับหน่วยกิต
๒.  หมวดวิชาบังคับ                                      ๑๘      หน่วยกิต
๓.  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                      ๖      หน่วยกิต
๔.  วิทยานิพนธ์                                           ๑๒      หน่วยกิต
            รวมไม่น้อยกว่า                    ๓๖      หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วย
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุขและโรคติดเชื้อ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศรว ๕๐๐ : โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข

๓(๓-๐-๖)

หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต
สศชส ๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

สศรบ ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด ๓(๓-๐-๖)
สศรว ๖๐๑ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
สศรว ๖๐๒ : การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๑-๒-๓)
สศรว ๖๐๓ : สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๒-๐-๔)

สศรว ๖๐๔ : เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

สศรว ๖๐๕ : การวิเคราะห์เชิงสถิติทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ๒(๑-๒-๓)
สศรว ๖๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๑-๒-๓)

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต                                  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้

หน่วยกิต
   รายวิชาเลือกภาควิชาจุลชีววิทยา
สศจว ๖๑๔ : การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๑๗ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันทางสาธารณสุข

๒(๑-๒-๓)

สศจว ๖๑๘ : สุขภาพและการเดินทาง

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๒๐ : การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล

๒(๑-๒-๓)

สศจว ๖๒๓ : การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนทางสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
สศจว ๖๒๕ : วิธีการระดับโมเลกุลต่อโรคติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๒๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๓๒ : การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา

๒(๒-๐-๔)

สศจว ๖๔๒ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข

๒(๑-๒-๓)

สศจว  ๖๕๐: ไวรัสวิทยาทางสาธารณสุข    ๒(๒-๐-๔)
สศจว๖๙๖ : หัวข้อพิเศษทางโรคติดเชื้อจุลชีพ

๒(๒-๐-๔)

   รายวิชาเลือกภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
สศป ว๖๐๐ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคปรสิต ๒(๒-๐-๔)
สศปว ๖๐๓ : ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๐๙ : กีฎวิทยาทางการแพทย์

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๑๘ : ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

สศปว ๖๗๑: โรคปรสิตและโรคติดต่อนำโดยแมลงในด้านสาธารณสุข

๒(๒-๐-๔)

สศปว ๖๗๒: เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

๒(๒-๐-๔)

สศปว ๖๗๓: ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง

๒(๒-๐-๔)

สศปว๖๗๔: โครงการพิเศษทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   

๒(๐-๔-๒)

สศปว๖๘๘ : สัมมนาทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

๒(๒-๐-๔)

รายวิชาเลือกภาควิชาระบาดวิทยา
สศรบ ๖๐๓ : การศึกษาทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๓(๓-๐-๖)

สศรบ ๖๒๑ :  สัมมนาทางวิทยาการระบาด ๑    

๒(๒-๐-๔)

สศรบ ๖๖๖: การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางการควบคุมโรคประจำถิ่น

๒(๐-๘-๔)

สศรบ ๖๕๐: วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๒(๒-๐-๔)

สศรบ ๖๕๑: การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

๒(๑-๒-๓)

วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต หน่วยกิต
สศรว ๖๙๘: วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคพิเศษ อัตราเหมาจ่ายภาคพิเศษที่ 40,000 บาท จำนวน 4.5 เทอม ค่าอุปกรณ์พิเศษ 25,000 บาท และค่าศึกษาดูงาน 4,000 บาท

แผนการศึกษา

ชั้น
ปีที่

ภาคการศึกษา

หลักสูตรภาคพิเศษ

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

 สศรว ๕๐๐

โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข

๓(๓-๐-๖)

            รวม ๓ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

สศรบ ๖๐๒

หลักวิทยาการระบาด

๓(๒-๒-๕)

สศชส ๖๓๘

ชีวสถิติพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

 สศรว ๖๐๑

นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข

๒(๒-๐-๔)

 สศรว ๖๐๓

สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

๒(๒-๐-๔)

 

 

 

รวม ๑๐ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

 สศรว ๖๐๔

เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ

๒(๑-๒-๓)

 สศรว ๖๐๒

การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข

 ๒(๑-๒-๓)

สศรว ๖๐๖

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 ๒(๑-๒-๓)

สศรว ๖๐๕

การวิเคราะห์เชิงสถิติทางรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 ๒(๑-๒-๓)

 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า                      ๒  หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า                      ๔   หน่วยกิต

 

                               รวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

  สศรว ๖๙๘

วิทยานิพนธ์

  ๖(๐-๒๔-๐)

รวม ๖ หน่วยกิต

สศรว ๖๙๘

วิทยานิพนธ์

     ๖(๐-๒๔-๐)

รวม ๖ หน่วยกิต


ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8562
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phie/
Follow us:https://www.facebook.com/PublicHealthInfectiousDiseasesEpidemiology

footer logo