ประวัติและผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th
0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1308
สาขาความเชี่ยวชาญ : โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร  โภชนศาสตร์ชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ

ดาวน์โหลด Curriculum vitae ฉบับเต็ม


  ปริญญาตรี    พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี พศ. 2535 
  ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2539  
  ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2546

  1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

  • การพัฒนาและทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอินทผลัมที่มีเม็ดบีดสมุนไพรสกัดต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ (ระยะที่ 2)

  2. โครงการวิจัยที่สำเร็จไปแล้ว

  • การพัฒนาและทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอินทผลัมที่มีเม็ดบีดสมุนไพรสกัดต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ (ระยะที่ 1)
  • การพัฒนาและทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอินทผลัมที่มีเม็ดบีดสมุนไพรสกัดซึ่งห่อหุ้มด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ (ทุนสกว.)
  • การพัฒนาและทดสอบผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิ สูตรลดปริมาณน้ำตาล เพิ่มพรีไบโอติก (ทุนสกว.)
  • โครงการปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดน้ำหนักและไขมันในเลือดบุคลากรในสถาบันต่างๆ
  • การสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ในประชาชนไทย
  • การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินอย่างเป็นองค์รวม
  • ผลของการบริโภคพริกขี้หนูต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผลของการบริโภคน้ำมันเมล็ดชาต่อระดับไขมันในเลือดและภาวะออกซิเดทีฟสเตรส
  • ผลของการบริโภคข้าวโอ๊ตต่อระดับไขมันในเลือดและภาวะการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระ
  • ผลของการบริโภคลูกหม่อน (Mulberry) ต่อระดับไขมันในเลือด การอักเสบ และoxidative stress
  • โครงการนวัตกรรมลดหวาน ลดเค็มในผลิตภัณฑ์ OTOP
  • ผลการบริโภคเวย์โปรตีน ต่อระดับภูมิคุ้มกัน ภาวะการอักเสบและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
   

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
  1. ระดับชาติ

  พ.ศ. 2561
  • อุมาลี ธรศรี พัชราณี ภวัตกุล มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ กานดาวสี มาลีวงษ์. โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ: ลดหวาน มัน เค็ม ประยุกต์การกำกับตนเองและแรงสนับสนุนจากครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารสาธารณสุขศาสตร์  2561; 48(3): 284-295.

   

  • พัชราณี ภวัตกุล, กนกวรรณ บัณฑุชัย, วิริณธิ์ กิตติพิชัย. ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค. วารสารโภชนาการ 2561;53(1):42–54.

  พ.ศ. 2558

  • ศิรดา กลิ่นชื่น, พัชราณี ภวัตกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี. พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วารสารสุขศึกษา มกราคม – เมษายน 2558.

   

  • Aikawa T, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Sawasdivorn S, Boonshuyar C. Maternal Return to Paid Work and Breastfeeding Practices in Bangkok, Thailand. Asia Pac J Public Health 2015; 27(2): NP1253–62

  พ.ศ. 2557

  • ณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร, พัชราณี ภวัตกุล, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร, เรวดี จงสุวัฒน์. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในพนักงานชายบริษัทผลิตรถยนต์ที่ทำงานรอบกลางคืน. วารสารสุขศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 126 เดือนมกราคม-เมษายน 2557

  พ.ศ. 2553

  • Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Klaewkla J. Participatory Action Project in Reducing Childhood Obesity in Thai Primary Schools. Asia Pac J Public Health 2010; 23: 917-927.

  พ.ศ. 2552

  • Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake by semi-quantitative food frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol University. J Med Assoc Thai 2009; 92 Suppl 7: S75-82.

  พ.ศ. 2549

  • Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Srisorrachata S. A     Preliminary Study of  Hyperlipidemia in Bangkok School Children. Asia Pac J Public Health  2006; 18(3): 15-19.

  พ.ศ. 2547

  • พัชราณี ภวัตกุล, กมล ไชยสิทธิ์  บทบาทของโภชนศาสตร์เชิงโมเลกุลในงานโภชนาการ. วารสารโภชนาการ 2547; 39(4): 7-10.

  พ.ศ. 2546

  • Chaiyata P, Puttadechakum S, Komindr S. Effect of Chili Pepper (Capsicum  frutescens) Ingestion on Glucose Response,  Metabolic rate in Thai Women. J Med Assoc Thai 2003; 86: 854-860.

  พ.ศ. 2544

  • เสาวณีย์  ขวานเพชร, พัชราณี ภวัตกุล, มันทนา ประทีปะเสน, นิรัตน์  อิมามี.  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2554: 9-20.

  2. ระดับนานาชาติ

  พ.ศ. 2562
  • Pongkiatchai R, Chongsuwat R, Howteerakul N, Pavadhgul P, Ollier W, Lophatananon A. Evaluation of a questionnaire to assess nutritional knowledge, attitudes and practices in a Thai population. Nutr J. 2019; 18 (35). https://doi.org/10.1186/s12937-019-0463-1

   

  • Pavadhgul P, Bumrungpert A, Harjani Y, Kurilich A. Oat porridge consumption alleviates markers of inflammation and oxidative stress in hypercholesterolemic adults. Asia Pac J Clin Nutr. 2019;28(2):260-265. doi: 10.6133/apjcn.201906_28(2).0008.

  พ.ศ. 2561

  • Bumrungpert A, Somboonpanyakul P, Pavadhgul P, Thaninthranon S. Effects of Fenugreek, Ginger, and Turmeric Supplementation on Human Milk Volume and Nutrient Content in Breastfeeding Mothers: A Randomized Double-Blind Controlled Trial. Breastfeed Med. 2018 Nov 9. doi: 10.1089/bfm.2018.0159.

   

  • Bumrungpert A, Pavadhgul P, Nunthanawanich P, Sirikanchanarod A, Adulbhan A. Whey protein supplementation improves nutritional status, glutathione levels, and immune function in cancer patients: a randomized, double-blind controlled trial. J Med Food 2018;21(6):612–616.

  พ.ศ. 2560

  • Buntuchai G, Pavadhgul P, Kittipichai W, Satheannoppakao W. Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers. J Hum Lact. 2017; 33(3): 552-559.

  พ.ศ. 2559

  • Bumrunpert A, Pavadhgul P, Kalpravidh RW. Camellia-oil enriched diet attenuates oxidative stress and inflammatory markers in hypercholesterolemic subjects. J Med Food. 2016; 19(9): 895-8.

   

  • Sirikanchanarod A, Bumrungpert A, Kaewruang W, Senawong T, Pavadhgul P. The Effect of Mulberry Fruits Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized Controlled Trial. J Pharm Nutr Sci. 2016; 6: 7-14.

  พ.ศ. 2556

  • Thongoun P, Pavadhgul P, Bumrungpert A, Satitvipawee P, Harjani Y, Kurilich A. Effect of Oat Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Adults. J Med Assoc Thai. 2013; 96 Suppl 5: S1-8.

   

  • Thiengwiboonwong S, Chongsuwat R, Temcharoen P, Pandii W, Pavadhgul P. Efficacy of dietary modification following the National Cholesterol Education Program (NCEP) recommendation on lipid profiles among hyperlipidemia subjects. J Med Assoc Thai. 2013; 96(10): 1257-67.

   

  • Cua LN, Srisorrachatr S, Klaewkla J, Pavadhgul P, Phanuphak P. An outcome based nutrition curriculum for counselors at HIV voluntary counseling and testing facilities in Vietnam. SE Asian J Trop Med 2013;44(3):417–428.

  นำเสนอผลงานงานวิจัย
  1. ระดับชาติ

  พ.ศ. 2558
  • Chayanisa Boonrong, Patcharanee Pavadhgul, Akkarach Bumrungpert, Wiroje Kaewruang. The effect of freeze-dried mulberry fruit (morus alba l.) consumption on blood  glucose in dyslipidemic adults. การประชุมวิชาการ Research Expo บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 2558.

   

  • พูนศิริ ฤทธิรอน, พัชราณี ภวัตกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558.

  หนังสือ
  1. พัชราณี ภวัตกุล. รู้จักโภชนบำบัด. ใน: สุรัสวดี สุขสวัสดิ์, บรรณาธิการ. โภชนบำบัดมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร: Nextstep Design; 2552. หน้า 59–63.
  2. พัชราณี ภวัตกุล. โภชนาการสำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ. ใน: สุรัสวดี สุขสวัสดิ์, บรรณาธิการ. โภชนบำบัดมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร: Nextstep Design; 2552. หน้า 161–165.

  ตำรา
  1.  พัชราณี ภวัตกุล. แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี. ใน: จีรนันท์ แกล้วกล้า, บรรณาธิการ. โภชนาการในงานสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: วิฑูรย์การปก (1997); 2561. หน้า 12–29.
  2. พัชราณี ภวัตกุล. อาหารบำบัดโรค. ใน: จีรนันท์ แกล้วกล้า, บรรณาธิการ. โภชนาการในงานสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: วิฑูรย์การปก (1997); 2561.หน้า 30–43.

   

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo