• บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและโภชนาการ


  จากสถานการณ์แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานผู้ผลิตจึงมีความต้องการให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการของคณะฯ มีหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 • อัตราค่ารับบริการ


  ลำดับ

  รายการตรวจวิเคราะห์

  อัตราค่าบริการ (บาท)
  จำนวนเงินไม่เกิน

  ต่อ 1 หน่วย

  1. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม * **
  1.1 ผลิตภัณฑ์ที่การเสื่อมเสียหลักคือทางด้านกายภาพ 30,000 ตัวอย่าง
  1) ระยะเวลาทดสอบ 6 เดือน (สภาวะจริง) หรือ 3 เดือน (สภาวะเร่งด่วน)
  2) รายละเอียดการวิเคราะห์ในระหว่างการศึกษา เช่น
  - ค่าสีด้วยเครื่องวัดสี (Colorimeter)
  - ค่าเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer)
  - ค่าความชื้น
  - ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activity; aw)
  - ค่าความขุ่น
  - การตกตะกอน
  - การทดสอบประสาทสัมผัส
  1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมเสียหลักคือทางด้านเคมี 40,000 ตัวอย่าง
  1) ระยะเวลาทดสอบ 6 เดือน (สภาวะจริง) หรือ 3 เดือน (สภาวะเร่งด่วน)
  2) รายละเอียดการวิเคราะห์ในระหว่างการศึกษา เช่น
  - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
  - ตัวชี้วัดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน เช่น ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide value; PV) ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริก (Thiobarbituric acid reactive substance; TBARS) ค่าของกรด (Acid value; AV) เป็นต้น
  - การเปลี่ยนแปลงสารสำคัญเฉพาะ ด้วยวิธี HPLC และ/หรือสเปกโทรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry)
  - การทดสอบประสาทสัมผัส
  1.3 ผลิตภัณฑ์ที่การเสื่อมเสียหลักคือทางด้านจุลชีววิทยา 40,000 ตัวอย่าง
  1) ระยะเวลาทดสอบภายใน 6 เดือน (สภาวะจริง) หรือ 3 เดือน (สภาวะเร่งด่วน)
  2) รายละเอียดการวิเคราะห์ในระหว่างการศึกษา เช่น
  - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity)
  - จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย
  - จำนวนเชื่อจุลินทรีย์ก่อโรค
  - จำนวนเหลือรอดของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
  1.4 ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกลุ่มที่ไม่ทราบข้อมูลการเสื่อมเสีย 60,000 ตัวอย่าง
  1) ระยะเวลาทดสอบภายใน 6 เดือน (สภาวะจริง) หรือ 3 เดือน (สภาวะเร่งด่วน)
  2) รายละเอียดการวิเคราะห์ในระหว่างการศึกษา เช่น
  - ค่าสีด้วยเครื่องวัดสี (Colorimeter)
  - ค่าเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer)
  - ค่าความชื้น
  - ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activity; aw)
  - ค่าความขุ่น
  - การตกตะกอน
  - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
  - ตัวชี้วัดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน เช่น ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide value; PV) ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริก (Thiobarbituric acid reactive substances; TBARS) ค่าของกรด (Acid value; AV) เป็นต้น
  - การเปลี่ยนแปลงสารสำคัญเฉพาะ ด้วยวิธี HPLC และ/หรือสเปกโทรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry)
  - จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย
  - จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
  - จำนวนเหลือรอดของเชื้อจุลินทรีย์ไพรไบโอติก
  - การทดสอบประสาทสัมผัส
  2.

  การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  1) ให้ข้อแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตหรือการปรับสูตรในผลิตภัณฑ์ ผ่านการประชุมออนไลน์หรือออฟไลน์
  2) ระยะเวลาการให้คำปรึกษาภายใน 2 ชั่วโมง

  3,000 ตัวอย่าง
  3. การบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ**
  1) วางแผนการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
  2) ค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าวัตถุดิบอาหาร ค่าสารเคมี ค่าอาหารเลี้ยง เชื้อจุลินทรีย์ ค่าเครื่องแก้ว ค่าใช้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์
  3) ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน
  4) ภายหลังการบริการจะมีการส่งมอบรายงานการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการ จำนวน 1 ฉบับ
  5) อัตราค่าบริการจะแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
  5.1) ผู้ใช้บริการรับผิดชอบสนับสนุนค่าวัตถุดิบในการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์
  50,000

  ตัวอย่าง
  5.2) ผู้ใช้บริการไม่สนับสนุนค่าวัตถุดิบในการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์ 100,000 ตัวอย่าง
  4. การบริการจัดรายการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องกับความต้องการตามปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference Intake; DRI)**
  4.1 บริการจัดรายการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (อาหารสมดุล)
  1) คำนวณความต้องการพลังงานและสารอาหารหลัก
  2) คำนวณกำหนดอาหารให้มีพลังงานและสารอาหารหลักเหมาะสมกับความต้องการ
  3) จัดรายการอาหารที่มีพลังงานและสารอาหารหลักเหมาะสมกับความต้องการ
  4) ภาพรายการอาหาร 1 รูป
  4,000 ตัวอย่าง
  4.2 บริการจัดรายการอาหารเฉพาะโรค
  1) คำนวณความต้องการพลังงานและสารอาหารหลัก
  2) คำนวณกำหนดอาหารให้มีพลังงานและสารอาหารหลักเหมาะสมกับความต้องการ
  3) จัดรายการอาหารที่มีพลังงานและสารอาหารหลักเหมาะสมกับความต้องการ
  4) ภาพรายการอาหาร 1 รูป
  5,000 ตัวอย่าง
  5. การบริการรับทำวิจัยทดลองทางคลินิกในสัตว์ทดลอง * **
  1) วางแผนการศึกษาตามวัตถุประสงค์การทดสอบ
  2) รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น
  - การตรวจผลทางโลหิตวิทยา (Hematology) (เช่น CBC เป็นต้น)
  - การตรวจผลทางปรสิตวิทยา (Parasitology) (เช่น ปรสิตในเลือด (Blood parasite) การตรวจอุจจาระ เป็นต้น)
  - การตรวจผลทางเคมีในเลือด (เช่น ALP AMYL CPK GGT GOT/AST GPT/ALT LIP BUN ALB เป็นต้น)
  3) ค่าบริการจะแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป/วัตถุดิบอาหารที่ได้จากการผสมหรือสกัดจากวัตถุดิบอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. แล้ว
  - ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะโรค/วัตถุดิบอาหารใหม่
  ราคาขึ้นอยู่กับการทดสอบ งาน
  6. การบริการรับทำวิจัยทดลองทางคลินิกในมนุษย์ * **
  1) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน
  2) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน
  3) รายละเอียดการวิเคราะห์
  - ประเมินการบริโภคอาหาร (พลังงานและสารอาหารหลักที่ได้รับ)
  - ประเมินสัดส่วนและองค์ประกอบร่างกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Bioelectrical impedance analyzer)
  - ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร (Fasting blood glucose)
  - ระดับไขมัน (Total cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C)
  4) การวิเคราะห์ดัชนีอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น
  - ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1c)
  - ปริมาณอินซูลิน (Fasting insulin)
  - การทำงานของไต (BUN, Creatinine, Uric acid)
  - ภาวะอักเสบของร่างกาย (C-reactive protein)
  - ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
  - วิเคราะห์ภาวะเครียดในร่างกาย
  เริ่มต้นที่ 750,000 (ราคาขึ้นอยู่กับการทดสอบ) งาน
  7. การวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index; GI) ในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของแข็ง (in vitro) 8,000 ตัวอย่าง
  8. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
  8.1 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอย่างอาหาร
  1) เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 2,000 ตัวอย่างต่อสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 1 ชนิด
  2) ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (Half-maximal inhibitory concentration; IC50) 2,500 ตัวอย่าง
  8.2 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระประจุบวก ABTS ในตัวอย่างอาหาร
  1) เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 2,200 ตัวอย่างต่อสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 1 ชนิด
  2) ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (Half-maximal inhibitory concentration; IC50) 2,700 ตัวอย่าง
  8.3 ความสามารถในการรีดิวซ์ธาตุเหล็ก (Ferric reducing antioxidant power; FRAP)
  1) เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 2,000 ตัวอย่างต่อสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 1 ชนิด
  2) ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (Half-maximal inhibitory concentration; IC50) 2,500 ตัวอย่าง
  8.4 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Oxygen radical absorbance capacity; ORAC)
  1) ในอาหาร
  1.1) เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน

  2,500

  ตัวอย่างต่อสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 1 ชนิด
  1.2) ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (Half-maximal inhibitory concentration; IC50) 3,500 ตัวอย่าง
  2) ในตัวอย่างเลือด
  2.1) เปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน

  3,000

  ตัวอย่างต่อสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 1 ชนิด
  2.2) ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (Half-maximal inhibitory concentration; IC50) 4,000 ตัวอย่าง
  9. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic compounds; TPC)
  1) ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง 900 ตัวอย่าง
  2) ตัวอย่างที่เป็นของเหลว 700 ตัวอย่าง
  10. การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Total flavoniod content; TFC)
  1) ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง 900 ตัวอย่าง
  2) ตัวอย่างที่เป็นของเหลว 700 ตัวอย่าง
  11. การวิเคราะห์ค่าพลังงานในตัวอย่างอาหารด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์ (Bomb calorimeter)
  "งดรับบริการชั่วคราว"
  1) ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง 500 ตัวอย่าง
  2) ตัวอย่างที่เป็นของเหลว 700 ตัวอย่าง

  หมายเหตุ


  * การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับข้อมูลจากผู้ผลิตและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
  ** ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ตามจำนวนปัจจัย ระยะเวลาการศึกษา สภาวะของโรค หรือวิธีการวิเคราะห์ที่ต้องการศึกษา

 • ติดต่อสอบถาม


  หน่วยตรวจและวิจัยคุณภาพอาหารและโภชนาการ (Analysis and Research Unit of Food and Nutritional Quality; ARFaN)
  somchoke.kit@mahidol.ac.th, somchoke.kit@gmail.com