การตรวจวิเคราะห์

บริการด้านห้องปฎิบัติการ

แบ่งตามกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้

 • กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • กลุ่มเครื่องมืออาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มเครื่องมือจุลชีววิทยา
 • กลุ่มเครื่องมือทั่วไป
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่
  งานบริหารเครื่องมือกลาง อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 3
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 02-354-8543-9 ภายใน 1334, 1401, 1402

  หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รายละเอียด

  หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560 รายละเอียด