ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (สาขาสิ่งแวดล้อม : ธาตุทองแดงในน้ำและน้ำเสีย)

Central Lab

>บริการด้านห้องปฎิบัติการ

ห้องปฎิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ อาหาร และ สิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภายในภายนอก และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ให้บริการเช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • ให้บริการจัดอบรมการใช้เครื่องมือ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ แก่บุคลากรภายใน (นักวิจัย/นักศึกษา) และบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคทางวิชาการ และบริการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

บริการด้านห้องปฎิบัติการ แบ่งตามกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้

01
กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

02
กลุ่มเครื่องมืออาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

03
กลุ่มเครื่องมือจุลชีววิทยา

04
กลุ่มเครื่องมือทั่วไป

05
ห้องปฏิบัติการ

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฎิบัติการสำหรับภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารเครื่องมือกลาง
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

02 354 8543-9 ภายใน 1401
lab.phmu@gmail.com

จ. – ศ. เวลา 8.30 – 16.30 น.

Social Info

ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (สาขาสิ่งแวดล้อม : ธาตุทองแดงในน้ำและน้ำเสีย) Read More