>ห้องปฎิบัติการกลาง
ห้องปฎิบัติการกลาง

ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ อาหาร และ สิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภายในภายนอก และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริการเช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ให้บริการจัดอบรมการใช้เครื่องมือ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ แก่บุคลากรภายใน (นักวิจัย/นักศึกษา) และบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคทางวิชาการ และบริการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

Central Laboratory Instruments Management of Faculty of Public Health, Mahidol University.

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่

งานบริหารเครื่องมือกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 354 8543-9 ภายใน 1334, 1401
E-Mail : lab.phmu@gmail.com

@LAB.PHMU

ประกาศ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560