ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย    
 
ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย/ส่งใช้เงินยืม    
 
ขั้นตอนการติดตามผลโครงการ (ตามไตรมาส)    
 
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนและพัฒนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126