ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน)  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร 20 ปี พ.ศ. 2562-2581  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ปี พ.ศ. 2563-2566  
 
คำอธิบายตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       
   
 

 

 

http://www.free-counter-plus.com
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126, 1119