แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2566-2569  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน)  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร 20 ปี พ.ศ. 2562-2581  
 
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ปี พ.ศ. 2563-2566  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
   

สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนและพัฒนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126, 1119