0 2354 8543
2563

Case Study

>Case Study

โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนฝึกภาคปฏิบัติประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการสาธารณสุข ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้ รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะกับการดำเนินงานภายใต้โครงการในการพัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชนในพื้นที่จริง ยกระดับการเรียนของสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...
Read More

2563

โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล