0 2354 8543
2564

Case Study

>Case Study

วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัด เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ชุมชนและวัดอภัยยาทาราม (วัดมะกอก) ในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับบริบทชุมชนและแนวปฏิบัติทางหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวัดมะกอก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน ...
Read More

"อาหารแห่งอนาคต" รองรับ "สังคมผู้สูงวัย"

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมเชิงรุก “อาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวการณ์กลืนลำบาก” ตอบโจทย์สังคมในฐานะ “อาหารแห่งอนาคต” พร้อมจับมือเอกชน ดันผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดเป็นครั้งแรก

วิกฤติ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวจนถึงเกือบหยุดนิ่งในบางด้าน แต่ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับผลกระทบจนไปต่อไม่ได้ จากตัวเลขการส่งออกกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 ชี้ให้เห็นว่า COVID-19 ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแค่ไหน ...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ
ด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โรงพยาบาลจัดเป็นกิจการที่ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ได้ตามคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อต้องการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในการรับรองมาตรฐานนี้ ในหัวข้อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าโรงพยาบาลต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำทิ้งของโรงพยาบาล มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ...
Read More

มหิดล จับมือพันธมิตรสร้างมาตรฐานความปลอดภัยจากสวนสู่จาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนจังหวัดน่าน และซินเจนทา สรุปผล โครงการ “รักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม” สร้างมาตรฐานความปลอดภัยการใช้สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม โดยได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จ หวังขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ...
Read More
2566 2565 2564 2563