0 2354 8543
2565

Case Study

>Case Study

นักวิจัยผุดไอเดีย นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดร่วมกับกรดเลวูลินิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์
พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันฟอสซิลถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และการผลิตข้าวของเครื่องใช้มากมาย อย่างไรก็ตาม การใช้ฟอสซิลยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคงค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการลดการใช้ฟอสซิล ...
Read More

เติมเต็มสุขภาวะผู้ใช้แรงงาน จัดอบรมออนไลน์ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้เสียงที่ดังเกิน 85 dBA (เดซิเบลเอ) เป็นเสียงที่เป็นอันตราย จึงกลายเป็นที่มาของข้อกำหนด เพื่อสุขภาวะของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดการป่วยจากมลพิษต่าง ๆ ...
Read More

การคัดแยกขยะในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันในประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ยังคงดำเนินต่อไปและส่งผลให้ "ขยะติดเชื้อ" จากการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราต้องใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเองอยู่บ่อย ๆ รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ต้องเปลี่ยนใหม่ในทุกวัน ดังนั้น การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จะช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ...
Read More

โครงการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ สู่งานวิจัย

ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ สู่งานวิจัย สำหรับงานวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ในกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชน ที่จำเป็นต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย ที่มักจะประสบปัญหาด้านการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย ตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การคัดเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การพิจารณากำหนดตัวแปรที่สำคัญและมีศักยภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติ และการแปลผลข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การใช้ platform ของการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ...
Read More

พัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ – สสส.
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ – สสส. ร่วมพัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ เปิด 3 พิกัด ร้านสตรีทฟู้ด ย่านซอยอารีย์ฟู้ดทรัค กทม. ตลาดราชบุตร จ.อุบลราชธานีเกิน 60% ปรับเพิ่มคุณค่าโภชนาการ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล ผู้แทนนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 60 แห่ง ...
Read More

"อาหารริมบาทวิถี" ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อสุขภาพคนเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
อาหารริมบาทวิถี หรือ “สตรีทฟู้ด” (Street Food) ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์และขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันขยายตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาคของประเทศ
เมื่อปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มดำเนินการทำวิจัย จนถึงปัจจุบัน เรื่อง รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารของอาหารริมบาทวิถี ติดตามคุณภาพอาหารริมบาทวิถี ตรวจสอบคุณภาพอาหารริมบาทวิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและด้านสุขาภิบาลอาหาร ...
Read More
2566 2565 2564 2563

2565

นักวิจัยผุดไอเดีย นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดร่วมกับกรดเลวูลินิค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์
เติมเต็มสุขภาวะผู้ใช้แรงงาน จัดอบรมออนไลน์ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
การคัดแยกขยะในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ สู่งานวิจัย
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ - สสส.
"อาหารริมบาทวิถี" ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อสุขภาพคนเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์