รู้จักเรา


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขึ้น ในชื่อ "ศูนย์ปฎิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2529 เพื่อสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ "JICA" มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งต้นเหตุของอุบัติภัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"

โดยมีนโยบายเพื่อจัดระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นศูนย์รวมของอาจารย์ นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการรวมพลังในการพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตราฐาน เพื่อให้บริการแก่สังคม ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บริการของเรา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540

footer logo