ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"

รับสมัครรุ่นละ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : https://shorturl.asia/Zfucd
ลงทะเบียนอบรม : https://shorturl.asia/9XeLz

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 354 8557
อีเมล์ : ophets.health@gmail.com


1 ธันวาคม 2565

ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม :
สามารถลงทะเบียน https://forms.gle/ND4FyhDmCsk2wkzy6

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 02 354 8557
https://www.ph.mahidol.ac.th/ophets/
12 เมษายน 2565

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เวลา 07.30 - 15.00 น.
หากต้องการพบแพทย์ สามารถใช้บริการได้
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

- ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคชีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
- นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
- สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
14 ตุลาคม 2564

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 16 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 มีนาคม 2564

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 : วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว
วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (4+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์
- นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : 6,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ : t.ly/p4iw
9 พฤศจิกายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 25 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 กันยายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 8 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
2 กันยายน 2563

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น
วิธีการอบรม :
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ :https://1th.me/R9yBg
5 สิงหาคม 2563