คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 16 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 มีนาคม 2564

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 : วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว
วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (4+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์
- นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : 6,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ : t.ly/p4iw
9 พฤศจิกายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 25 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 กันยายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 8 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
2 กันยายน 2563

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น
วิธีการอบรม :
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ :https://1th.me/R9yBg
5 สิงหาคม 2563