คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการใช้เครื่องมือตรวจพิเศษ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอก สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ" ประจำปี 2567 รุ่นที่ 16-18

- รุ่นที่ 16 : วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2567
- รุ่นที่ 17 : วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567
- รุ่นที่ 18 : วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2567
รับสมัครรุ่นละ 50 ท่าน

ศึกษารายละเอียดโครงการฝึกอบรมฯ : คลิกที่นี่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ : คลิกที่นี่
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 023548559 และ 0899668822


9 เมษายน 2567

สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง ESG และอยากพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นี่คือโอกาสที่ดี!
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "ผู้นำด้าน ESG สำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Leadership Program for SHE Professionals)"

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งนิยามและกรอบการดำเนินงานด้าน ESG ที่ครอบคลุมและครบถ้วนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่จะทำให้องค์กรของคุณมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

เป้าหมายของเราคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ESG และอยากจะเรียนรู้มากขึ้น
เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 เรียนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ (เวลา 10.00 - 16.00 น.)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (จำนวน 40 ท่าน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 55,000 บาท (รวมการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
พิเศษ ผู้สมัคร ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีส่วนลด 10% เพียงท่านละ 49,500 บาท (รวมการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรที่นี่ https://forms.gle/jaHEd16ZVnHW8ycG7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Tel: 02-3548559
หรือติดต่อคุณอัญชลี บูรภักดิ์ (Tel: 089-0658443; Email: ancharee.boo@mahidol.ac.th)
หรือคุณผาสุข เลิศงาม (Tel: 089-9668822; Email: phasuk.ler@mahidol.ac.th)

มาเรียนรู้และพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรกับเราสิคะ!


3 เมษายน 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การประเมินอัตราการระบายสาร VOC โดยใช้ TANKS 4.0.9d model"

วันที่จัดอบรม: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 (1 วัน)
เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่จัดอบรม: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำ VOC emission inventory (จำนวน 40 คน)

ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 4,500 บาท
พิเศษส่วนลด 15 % สำหรับ
1. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
2. เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิเศษส่วนลด 10 % สำหรับ บุคลากรของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ e-certificate
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/7cPXJUeVUt1fkoKA6

6 มีนาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ครั้งที่ 2

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-015

รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2: วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2567

ผู้เข้ารับการอบรม : 50 คน/รุ่น

ค่าลงทะเบียน : 7,500.- บาท/ ท่าน

คุณสมบัติของผู้อบรม :
ผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาทิ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ วิศวกรหม้อน้ำ และผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัด :
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม: คลิกที่นี่
รายละเอียดหลักสูตร: คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
E-Mail: phasuk.ler@mahidol.ac.th หรือโทร. 089-966-8822, 02-354-8559

28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินอัตราการระบายสาร VOC โดยใช้ TANKS 4.0.9d model"

วันที่จัดอบรม: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 (1 วัน) เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่จัดอบรม: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำ VOC emission inventory (จำนวน 40 คน)
ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 4,500 บาท
พิเศษส่วนลด 15% สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล หรือ เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ e-certificate
ลงทะเบียนได้ที่: คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
นายภีมภัทร จุกจันทร์ โทร. 093-265-4562 อีเมล์: peemapat.j@hotmail.com

18 มกราคม 2567

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง

“เทคนิคการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)" ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2567
จำนวน 60 ท่าน

ลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://shorturl.asia/gQDAt
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

ศึกษารายละเอียดโครงการ : https://shorturl.asia/ZLhw7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2354-8559 และ 089-966-8822


15 มกราคม 2567

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(CARBON FOOTPRINT ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT)

รุ่นที่ 1: 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 : 6 - 7 มิถุนายน 2567
รับรุ่นละ 50 คน

วิทยากร: คณาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานที่จัดอบรม:
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม:
5,000.- บาท / ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: phasuk.ler@mahidol.ac.th
โทร. 089-966-8822,02-354-8559


16 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าอบรมหลักสูตร
"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ" ประจำปี 2567

รับสมัคร 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567
รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ผ่านทาง https://shorturl.asia/seSd7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0899668822

3 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การตรวจไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน”
(วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน
โดย คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

รุ่นที่ 1: วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566
(เฉพาะผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ)

รุ่นที่ 2: วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่
รายละเอียดโครงการ : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 354 8557
อีเมล์ : ophets.health@gmail.com


6 ตุลาคม 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"

รับสมัครรุ่นละ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : คลิกที่นี่
ลงทะเบียนอบรม : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 354 8557
อีเมล์ : ophets.health@gmail.com

16 สิงหาคม 2566

นวด กดจุดรักษา
Office Syndrome

มาฟื้นฟูร่างกาย จากการทำงานหนัก

- ค่าบริการ 600 บาท/ชั่วโมง
(ทุก 30 นาที คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท)
- ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท

นัดหมายใช้บริการได้ที่ :
คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2354 7160 (สายตรง)

เปิดให้บริการ
วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอังคาร - ศุกร์ ปิดรับคิว เวลา 16.00 น.
วันเสาร์ ปิดรับคิว เวลา 15.00 น.


29 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม..."หลักสูตรอันตรายทางเคมีและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ์ในนิคมอุตสาหกรรม"
ภายใต้โครงการขยายขอบเขตการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภาคอุตสาหกรรม
สถาบัน กนอ. ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมเอ็ม บี เอ็กซ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซีตี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนิคอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
ลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่
อบรม FREE ... รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนต่อวันเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6330, 6300
อีเมล์ safety.ieatmail2@gmail.com

21 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ตามระบบการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ครั้งที่ 8
จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
สถานที่อบรม:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท / ท่าน
รายละเอียดหลักสูตร: คลิกที่นี่
ลงทะเบียน: คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
E-Mail: phasuk.ler@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 023548559


9 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม..หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2566
สถานที่จัดอบรม :
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
ค่าลงทะเบียน :
7,500 บาท / ท่าน
รับรุ่นละ 70 คน
คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนอบรมน้อยกว่า 50 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
ลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
E-Mail: phasuk.ler@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 023548559


9 มิถุนายน 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"

รับสมัครรุ่นละ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : คลิกที่นี่
ลงทะเบียนอบรม : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 354 8557
อีเมล์ : ophets.health@gmail.com


9 มิถุนายน 2566

เอกสารเพิ่มเติม
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
Process Safety Management (PSM)

ดาวน์โหลดเอกสาร


28 เมษายน 2566

บริการฝึกอบรม "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
- In-house training
- Public training
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
onsite 900 บาท/คน
online 500 บาท/คน
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
onsite 500 บาท/คน
online 300 บาท/คน

ติดต่อสอบถาม
ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด โทร 096-064-9865
นายผาสุข เลิศงาม โทร 089-966-8822


24 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"

รับสมัครรุ่นละ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : https://shorturl.asia/Zfucd
ลงทะเบียนอบรม : https://shorturl.asia/9XeLz

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 354 8557
อีเมล์ : ophets.health@gmail.com

1 ธันวาคม 2565

ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม :
สามารถลงทะเบียน https://forms.gle/ND4FyhDmCsk2wkzy6

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 02 354 8557
https://www.ph.mahidol.ac.th/ophets/
12 เมษายน 2565

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เวลา 07.30 - 15.00 น.
หากต้องการพบแพทย์ สามารถใช้บริการได้
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

- ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคชีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
- นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
- สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
14 ตุลาคม 2564

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 16 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 มีนาคม 2564

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 : วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว
วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (4+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์
- นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : 6,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ : t.ly/p4iw
9 พฤศจิกายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 25 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
22 กันยายน 2563

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 งดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 8 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายการใช้บริการล่วงหน้าได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2354 7106 หรือ 0 2354 7000 ต่อ 5101, 1152
2 กันยายน 2563

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น
วิธีการอบรม :
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท
ลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ :https://1th.me/R9yBg
5 สิงหาคม 2563