• ติดต่อเรา


  ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)
  เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ 02 354 8557 โทรสาร 02 354 8559
  E – mail : ophets.health@gmail.com
  วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
 •  

  ติดต่อฝ่ายนวดแผนไทยประยุกต์


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30 – 15.00 น.
  คุณนงค์ลักษ์ มานุจำ
  โทรสายตรง 02-354-7106
  หรือ 02-354-7000 ต่อ 5101, 1152
 •  
 • ติดต่อฝ่ายตรวจสิ่งแวดล้อม


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  คุณอินทิพร ทิพย์เนตร
  โทรสายตรง 02 354 8557
 •  
 • ติดต่อฝ่ายตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  คุณอุไรรัตน์ นาคเงิน
  โทรสายตรง 02 354 8557
 •  
 • ติดต่อฝ่ายรายงานผลการตรวจสุขภาพ


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  คุณจินตนา โตอ่วม
  โทรสายตรง 02 354 8557
 •  
 • ติดต่อฝ่ายการเงิน


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  คุณกัลยลักษณ์ เอี่ยมสำลี
  โทรสายตรง 02 354 8557
 •