ประวัติความเป็นมา


  • สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2529 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า "โครงการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท้องถิ่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมีเป้าหมายในการจัดบริการวิชาการ เพื่อเป็นการยับยั้งต้นเหตุของอุบัติภัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (The Office of Public Health and Environmental Technology Services : OPHETS) จัดตั้งให้เป็นหน่วยบริการวิชาการของคณะฯ โดยรวมพลังอาจารย์ นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากทุกภาควิชา ในการพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่สังคมทั้งในระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดมา และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2552 ศูนย์ประยุกต์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Center for health and technical services on public health and environment) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ในปัจจุบัน
  • ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี ทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีเป้าหมายในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้กว้างขวางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถพึ่งพาตนเอง และสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการบริการวิชาการต่างๆ รวมทั้งด้านการเงินและงบประมาณรายได้ และรายจ่ายให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะฯ และดำเนินการตามพันธกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคง ปัจจุบันสำนักงานบริการฯ มีบริการดังต่อไปนี้คือ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโครงการบริการวิชาการ ได้กำหนดการบริหารจัดการของสำนักงานบริการฯ ดังแสดงไว้ในโครงสร้างการบริหารศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม