>บริการฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย: การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอดสมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประจำปี 2567

3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 16: ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
รุ่นที่ 17: ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
รุ่นที่ 18: ระหว่างวันที 2 – 4 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
คุณสมบัติผู้อบรม :
พยาบาล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการใช้เครื่องมือ
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
4,000 บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ครั้งที่ 2

วันอบรม
รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2: วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2567
รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน/รุ่น
คุณสมบัติผู้อบรม :
ผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาทิ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ วิศวกรหม้อน้ำ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
7,500.- บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้นำด้าน ESG สำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Leadership program for SHE Professionals)

เริ่มเรียนวันที่ :
5 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2567
รับสมัคร จำนวน 40 ท่าน
คุณสมบัติผู้อบรม :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ESG และอยากจะเรียนรู้มากขึ้น
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 55,000.- บาท/ท่าน
พิเศษ ผู้สมัคร ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป มีส่วนลด 10% ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพียงท่านละ 49,500.- บาท
สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

วันอบรม
ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
คุณสมบัติผู้อบรม :
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุรำคาญ
- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุรำคาญ
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
5,000.- บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (CARBON FOOTPRINT ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT)

2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1: ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 2: ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
คุณสมบัติผู้อบรม :
- บุคลากรในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในหน่วยธุรกิจ หน่วยการผลิตหรือหน่วยกิจกรรมของบริษัท ห้างร้าน สํานักงาน โรงงาน โรงเรียน บุคคลทั่วไป หน่วยราชการหรือสถาบันที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และนําผลการประเมินไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือกําหนดมาตรการลดแก๊สเรือนกระจก
- ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างทีมงานด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในองค์กร
- ผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนการจัดทําข้อมูลแก๊สเรือนกระจกขององค์กร
- ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลโครงการแก๊สเรือนกระจกขององค์กร
- ผู้ที่สนใจหรือบุคคลทั่วไป
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
5,000.- บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2567

3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1: ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 2: ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
รุ่นที่ 3: ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
คุณสมบัติผู้อบรม :
- เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
3,500 บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร “การตรวจไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน”

2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
รุ่นที่ 1: วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566
(เฉพาะผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ)

ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 2: วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
คุณสมบัติผู้อบรม :
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านปรสิตวิทยาในหน่วยงานภาครัฐ
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านปรสิตวิทยา
- มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
7,000 บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย: การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอดสมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประจำปี 2567

3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 13: ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 14: ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 15: ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้อบรม :
พยาบาล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการใช้เครื่องมือ
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
3,500 บาท/ท่าน

หลักสูตร อันตรายทางเคมีและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ์ในนิคมอุตสาหกรรม

3 รุ่น รุ่นละ 100 คน
รุ่นที่ 1: วันที่ 13 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 2: วันที่ 20 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 3: วันที่ 27 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้อบรม :
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ.
- ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มนิคมฯ และท่าเรือฯ พื้นที่มาบตาพุด นิคมฯ บางปู และนิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 300 คน
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
3,500 บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ตามระบบการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ครั้งที่ 8

2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
ปิดรับลงทะเบียน (เนื่องจากที่นั่งเต็ม)
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
4,500 บาท/ท่าน
รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

2 รุ่น รุ่นละ 70 คน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้อบรม : ผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำ อาทิ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ วิศวกรหม้อน้ำและผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
7,500 บาท/ท่าน
รายละเอียด ปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตร การประเมินอัตราการระบายสาร VOC โดยใช้ TANKS 4.0.9d model

วันอบรม
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้อบรม :
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำ VOC emission inventory
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
4,500.- บาท/ท่าน
พิเศษส่วนลด 15 % สำหรับ
1. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิเศษส่วนลด 10 % สำหรับ บุคลากรของหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด ปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

5 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 27 มกราคม 2566
รุ่นที่ 2 : วันที่ 29 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 3 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 4 : วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 5 : วันที่ 22 กันยายน 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
คุณสมบัติผู้อบรม :
- เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สถานที่จัดอบรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
1,500 บาท/ท่าน
รายละเอียด ปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ติดต่อสอบถาม
ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด โทร 096-064-9865
นายผาสุข เลิศงาม โทร 089-966-8822
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
- In-house training
- Public training
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ :
onsite 900 บาท/คน | online 500 บาท/คน
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร :
onsite 500 บาท/คน | online 300 บาท/คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0899668822, 02354559
E-Mail : phasuk.ler@mahidol.ac.th

วัน-เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.