>โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น
วิธีการอบรม : อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
3,500 บาท
More Detail

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 15 - 16 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว
วิธีการอบรม : ฝึกอบรม (4+1) อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน, ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์, เสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน
6,500 บาท
More Detail

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

งานหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 8543-9 กด 0
E-Mail : training.muph@gmail.com

วัน-เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.