>โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น
วิธีการอบรม : อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
3,500 บาท
More Detail

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 15 - 16 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว
วิธีการอบรม : ฝึกอบรม (4+1) อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน, ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์, เสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน
6,500 บาท
More Detail

หลักสูตรผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 Coming soon
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกอบอุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
วิธีการอบรม : ฝึกอบรม (3+1) อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วั, ภาคปฏิบัติ 1 เดือน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน
6,000 บาท
More Detail

หลักสูตรการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ปีละ 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 Coming soon
รุ่นที่ 2 Coming soon
รุ่นที่ 3 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
วิธีการอบรม : อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน
3,000 บาท
More Detail

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 Coming soon
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี
วิธีการอบรม : ฝึกอบรม (3+1) อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วัน, ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง 1 เดือน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน
6,000 บาท
More Detail

หลักสูตรบริการอนามัยโรงเรียน (School Health Services) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 Coming soon
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : ปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข มีประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี
วิธีการอบรม : อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน
6,000 บาท
More Detail

หลักสูตรการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 Coming soon
รุ่นที่ 2 Coming soon
คุณสมบัติผู้อบรม : พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการอนามัยแม่และเด็กไม่น้อยกว่า 1 ปี
วิธีการอบรม : อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วัน
4,500 บาท
More Detail

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

งานหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 8543-9 กด 0
E-Mail : training.muph@gmail.com

วัน-เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.