การฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร 1

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
- รุ่นที่ 2 : Coming soon

คุณสมบัติผู้อบรม :
นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น

วิธีการอบรม :
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 2

หลักสูตรการจัดบริการเพื่อการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : 15 - 16 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์
- รุ่นที่ 2 : Coming soon

คุณสมบัติผู้อบรม :
นักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลที่รับผิดชอบการจัดบริการคัดกรองในคลินิกอบอุ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการจัดการบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพแล้ว

วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (4+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์
- นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 วัน

ค่าใช้จ่าย : 6,500 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 3

หลักสูตรผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : Coming soon
- รุ่นที่ 2 : Coming soon

คุณสมบัติผู้อบรม :
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกอบอุ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (3+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วัน
- ภาคปฏิบัติ 1 เดือน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน

ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 4

หลักสูตรการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : Coming soon
- รุ่นที่ 2 : Coming soon
- รุ่นที่ 3 : Coming soon

คุณสมบัติผู้อบรม :
พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วิธีการอบรม :
อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 2 วัน

ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 5

หลักสูตรการจัดบริการคัดกรองเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : 2 - 4 กันยายน 2563
- รุ่นที่ 2 : 14 - 16 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้อบรม :
ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการอบรม :
ฝึกอบรม (3+1)
- อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วัน
- ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง 1 เดือน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน

ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 6

หลักสูตรบริการอนามัยโรงเรียน (School Health Services) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : Coming soon
- รุ่นที่ 2 : Coming soon

คุณสมบัติผู้อบรม :
ปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข มีประสบการณ์ทำงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีการอบรม :
อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 4 วัน

ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

หลักสูตร 7

หลักสูตรการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

จำนวนรุ่นที่อบรม :
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
- รุ่นที่ 1 : 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563
- รุ่นที่ 2 : 19 - 20 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้อบรม :
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการอนามัยแม่และเด็กไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการอบรม :
อบรมในห้องเรียน หรือ ระบบออนไลน์ 3 วัน

ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

รายละเอียดและการรับสมัคร :

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

งานหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 8543-9 กด 0

หรือที่ นางสาวปานหทัย ศิลปชัย
โทรศัพท์ : 08 5863 4221
E-Mail : training.muph@gmail.com