• ปรัชญาการบริการวิชาการ


  "การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตมวลมนุษยชาติ"
 •  
 •  
 • วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)


  เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทย
 •  
 •  
 • พันธกิจ (Mission)


  1. ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองวิเคราะห์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  2. มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการ โดยคุณภาพงานบริการต้องสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
  3. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้า
  4. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 •  
 •  
 • วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้บริการวิชาการและพัฒนาระบบบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
  2. เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการในการแก้ปัญหาฉุกเฉิน เฉพาะกิจเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางควบคุมป้องกัน
 •  
 •  
 • นโยบายคุณภาพ


  ผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบคุณภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการที่เป็นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกคน ของ สำนักงานบริการฯ ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ ระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานบริการฯ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ สำนักงานจึงกำหนดและประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นที่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกคน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม สามารถให้บริการและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก
 •  
 •  
 • รายละเอียดนโยบายคุณภาพ


  1. ให้บริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์ปฏิบัติการทางการแพทย์ และปฏิบัติการพิษวิทยาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย
  2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้า
  3. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  4. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 •  
 •  
 • นโยบาย


  "มุ่งการบริการวิชาการ เทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบคุณภาพ ตรวจสอบได้ รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"
 •  
 •  
 • เป้าหมาย


  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
  2. รายงานผลการตรวจตรงเวลา ไม่น้อยกว่า 80%
  3. ข้อร้องเรียนโดยเฉลี่ยไม่มากกว่า 8 ครั้ง/ปี
 •