ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2567

1 ภูเบศร์ แสงสว่าง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ ชมชนย่านโยธี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 2567;40(1):127-37.

2.พชรภัทร์ ธรรมคุณ, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, กรวรรณ ยอดไม้, ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข. 2567; 10(2): 253-70.

3.Tassanee Silawan, Arpaworn Powwattana, Phurithat Ponsen, Nuttawat Ninkarnjanakun. Promoting the wellness of older adults through integrated health-promoting programs and supportive peers: A quasi-experimental study in semi-urban communities of northeastern Thailand. Journal of primary care & community health. 2024; 15:1-10..

4Lakhanawan Charoensuk, Kacha Chedtabud, Suwit Chaipibool, Umawadee Laothong,  Apiporn Suwannatrai, Somchai Pinlaor, Suksanti Prakobwong. Integrated One-Health approach for prevention and control of Opisthorchis viverrini infection in rural Thailand: a 3 - year study.Parasitology Research: 2024: doi10.1007/s00436-024-08275-1.

5.Jonah Bawa Adokwe , Donrawee Waeyeng , Kanyamon Suwan , Kanchana Camsanit , Chanakan Kaiduong , Pawida Nuanrat , Phisit Pouyfung , Supabhorn Yimthiang , Jaruneth Petchoo , Soisungwan Satarug 6 and Tanaporn Khamphaya. Plant-Based Diet and Glycemic Control in Type 2 Diabetes: Evidence from a Thai Health-Promoting Hospital.Nutrients: 2024;16(619): doi.10.3390/nu16050619.

6.Jürgen Rehm , Pol Rovira , Kevin D. Shield, Bundit Sornpaisarn , Vo Van Thang and Robin Room. Alcohol use, economic development, and health burden: A conceptual framework. International Journal of Alcohol and Drug Research 2024; 12(S1); doi.org/10.7895/ijadr.437.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2566

1.วุฒิภัทร สอนใหม่, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, ภูเบศร์ แสงสว่าง, ชลาลัย หาญเจนลักษณ์. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข. 2566;9(2):310-22.

2.บัณฑิต ศรไพศาล, วศิน พิพัฒนฉัตร, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล, วีณา ธิติประเสริฐ, Jurgen Rehm. ข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์นโยบายกัญชาของประเทศไทย: มุมุมองด้านสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2566; 32(2): 375-88.

3.ปิยะณัฐ วิเชียร, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, ระพีพันธ์ จอมมะเริง, วรรณนรา ชื่นวัฒนา. การประเมินผลโครงการเอ็นซีดีแอดโฮม เพื่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข. 2566; 9(3): 369-86.

4.Phubet Saengsawang, Arthit Phosri. Effects of the lockdown measure amid COVID-19 pandemic on outpatient department visit associated with air pollution reduction in Thailand. Environment Geochem Health.2023; https://doi.org/10.1007/s10653-023-01694-6

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2565

1.อรพรรณ ศฤงคาร, อังสนา บุญธรรม,สุคนธา คงศิล,สุขุม เจียมตน, ภูษิต ประคองสาย,. ต้นทุนวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมแห่งหนึ่ง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสขุ. 2564;15(4):407-21.

2.กฤษติยาภรณ์ ไชพนัส, ภูเบศร์ แสงสว่าง, สุธรรม นันทมงคลชัย, พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์. ปัจจัยทำนายการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 2565;8(3):48-60.

3. sayambhu saita, sasithan maekhian, tassanee silawan. Temporal variations and spatial clusters of dengue in Thailand: Logitudinal study before and during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.Trop. Med. Infect. Dis.2022;7(8):171

4.สมยศ เจริญสุข, อุมาวดี เหลาทอง, ภูเบศร์ แสงสว่าง, เนตร หงษ์ไกรเลิศ. การบริการที่ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของผู้ให้บริการสุขภาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 2565;8(4):24-34.

5.Rapeepun Jommaroeng. ORGANIZATION THEORY DEVELOPMENT: THE BEGINNING AND THE SURVIVAL OF CONTEMPORARY ORGANIZATION THEORIES. วารสารการจัดการสมัยใหม่. 2565;20(2): 1-10.

6.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, กิตติพงศ์ พลเสน , ภูเบศร์ แสงสว่าง , มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ , ทัศนะ วงศ์รัตน ดิลก. ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพระดับครัวเรือน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา: การวิจัยเชิงสำรวจเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล. Thai Journal of Public Health. 2565; 52(3): 185-204.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

1.ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ,สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี, เทื้อน ทองแก้ว, ประศักดิ์ สันติภาพ. ความชุกของค่าสายตาผิดปกติและค่าสายตาผิดปกติที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 2564;7(1):60-73.

2.อรรถวิทย์ เนินชัด,ณิชชาภัทร ขันสาคร,ทัศนีย์ ศิลาวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบการรับสัมผัสและผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ระหว่างกลุ่มปกติและปลอดภัย กับกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัยในเกษตรกร
ไร่อ้อย ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2564;30(1):14-25.

3.ชาญยุทธ วิหกโต, อังสนา บุญธรรม, อัจฉรา วรารักษ์, ศุภวรรณ มโนสุนทร. การจัดบริการเชื่อมโยงกับชุมชนของการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสิงห์บุรี กรณีศึกษาโรคเบาหวาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 2021;22 (1) : 138-45.

4.จารุวรรณ โลไธสง, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ไกรชาติ ตันตระการอาภา. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือน ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.2021;44(1):26-34.

5. สิทธานนท์ แจ่มหอม, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, สุนีย์ ละกาปั่น, จุฑาธิป ศีลบุตร. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดไม่ได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. 2021;44 (1):75-86.

6. จิตเจียระไน สุชัยรัตน์, อังสนา บุญธรรม, ทัศนีย์ รวิวรกุล, ณัฐนารี เอมยงค์. ปัจจัยพหุระดับที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุคุณภาพของประชากรก่อนสูงวัย. วารสารวิจัยการพยาบาล. 2564; 22(2): 1-13.

7. ปาจรีย์ เนียมจันทร์, อังสนา บุญธรรม, ชนินทร์ เจริญกุล, อัจฉรา วรารักษ์. การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิร. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2564; 30(2): 251-61.

8. เกษสุดา ศรีจักร์ และ ภูเบศร์ แสงสว่าง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า และปาก ของผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2021;30(4) : 597-604.

9. Rapeepun Jommaroeng and Warangkana Chankong. Community-Led Comprehensive HIV Facility for Men who have Sex with Men and Transgender Women: A Case Study of
Rainbow Sky Association of Thailand. Thai Journal of Public Health. 2021; 51(2): 159 - 69.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

1.Sasithan Maairkien, Darin Areechokchai, Sayambhu Saita, Tassanee Silawan. Time series analysis and forecast of influenza cases for different age groups in Phitsanulok Province, Northern Thailand. Current appliied Science and Technology 2020; 20(2): 310-20.

2.วิชาญ คิดเห็น, มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ. การพัฒนาชุมชนสุขภาวะเพื่อลดการสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย.2563;10(2):177-95.

3.ธีราภรณ์ พนาวัลย์, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น, ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6-12ปี ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 2563; 7(2): 272-85.

4. ธัญลักษณ์ แก้วเนตร, อุมาวดี เหลาทอง, สุธรรม นันทมงคลชัย, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่วัยรุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2563; 21(3): 54 - 68.

5. ขวัญจิตร ศรีชาคำ , อังสนา บุญธรรม, อุมาวดี เหลาทอง , ธราดล เก่งการพานิช. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในนระดับชุมชน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2563; 9(2): 101 - 13.

6. สายฝน สกุลผอม, ประศักดิ์ สันติภาพ, วัฒนา ชยธวัช, รัชนี จันทร์เกษ, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ. การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์พื้นบ้านไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสุขศึกษา. 2563; 43(2): 107-18.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

1. Sayambhu Saita, Wirichada Pan-ngum, Suparat Phuanukoonnon, Patchara Sriwichai, Tassanee Silawan, Lisa J. White, Daniel M. Parker Human population movement and behavioural patterns in
malaria hotspots on the Thai–Myanmar border: implications for malaria elimination. Malaria Journal. 2019; 18(1): 64.

2. Sayambhu Saita, Tassanee Silawan, Daniel M. Parker, Patchara Sriwichai, Suparat Phuanukoonnon, Prayuth Sudathip, Richard J. Maude, Lisa J. White, Wirichada Pan-ngum. Spatial heterogeneity and temporal trends in malaria on the Thai–Myanmar border (2012–2017): A retrospective observational study. Tropical Medicine and Infectious Disease.2019; 4(2): 62

3. ญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น, อุมาวดี เหลาทอง.การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.วารสารสมาคมนักวิจัย.2562; 24(1).

4. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล, กิตติพงศ์ พลเสน, มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์. ภาวะคุกคามสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา: เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง. วารสารสุขศึกษา. 2019; 42(2): 99-109.

5. ไพรินทร์ แสนตั้ง, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อัจฉรา วรารักษ์, อรนุช ภาชื่น. การดำเนินงานคลินิกวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทยในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสุขศึกษา. 2019; 42(2): 63-74.

6. Tassanee Silawan, Nitchaphat Khansakorn, Umawadee Laothong. Factors influencing perceived needs for emergency medical services among elderly patients from four provinces in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2019; 50(5): 925-34.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

1.กิตติพงศ์ พลเสน, ธีระ ศิริสมุด, พรทิพย์ วชิรดิลก. สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการ.วารสารสุขศึกษา. 2561;41(2):51-63.

2.สลิลทิพย์ กมลศิริ, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, สุนีย์ ละกำปั่น, ประศักดิ์ สันติภาพ, ณิชชาภัทร ขันสาคร. Predictive Factors of Quality of Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease PatientsinCommunity Hospitals, Thailand .Middle-East Journal of Scientific Research. 2018;26(4):444-8.

3. Prasak Santiparp. Influencing Factors of Social Media Use: A Study of  Hypertensive And Diabetes Mellitus Patients in Primary Care UnitsAnd Diabetes Mellitus Patients in Primary Care Units. Middle- East Journal of Scientific Research. 2018;26(4):449-54.

4. ถวิล สกุลวรรณวงศ์, ภูเบศร์ แสงสว่าง. การดูแลการบริโภคอาหารโดยผู้ปกครองกับภาวะ โภชนาการของเด็กวัยเรียนในอำเภองาว จังหวัดลำปาง.วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ.2561;3(2):29-38.

5.บุญเรือง ขาวนวล, นงลักษณ์ พะไกยะ, ประยูร ฟองสถิตย์กุล, สถิรกร พงศ์พานิช, วิทยา อยู่สุข, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซือ, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ. ความต้องการกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2561;12(2):245-53.

6.P Linn Aung, Tassanee Silawan, Tassanee Rawiworrakul, Myo Min. Perceived role and its enhancing factors among the village health volunteers regarding malaria control in rural Myanmar. Indian J Public Health. 2018;62(1):10- 4.

7. กิตติพงศ์ พลเสน, ธีระ ศิริสมุด, พรทิพย์ วชิรดิลก. สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย.วารสารสุขศึกษา.2561;41(2):51-63.

8.ธีระ ศิริสมุด, กิตติพงศ์ พลเสน,พรทิพย์ วชิรดิลก.ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย.วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข.2561; 12(4): 668-80.


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

1.Prasak Santiparp. Appreciative Critical Reflection in Transformative Learning Process for Enhancing Self Esteem of Undergraduate Public Health Students: A Qualitative Study. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017 ; Special Issue for ITEC 201739 : 39-48.

2.กิตติพงศ์ พลเสน. ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์การสาธารณสุข. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2560; 47(3): 235-40.

3.Maung CN, Sein TT, Hlaing T, Okanurak K, Silawan T, Kaewkungwal J. Promoting community malaria control in rural Myanmar through an active community participation program using the participatory learning approach. Rural and Remote Health. 2017 ; 17(2): 1-14.

4.จิตติพัฒน์ สืบสิมมา, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ณิชชาภัทร ขันสาคร. พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพิษวิทยาไทย. 2560 ; 32(1) : 9-25.

5. ภาณุวัฒน์ มีชะนะ, ณิชชาภัทร ขันสาคร,ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ทัศนีย์ รวิวรกุล และเพ็ญศรี พิชัยสนิธ. การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560 ; 11(1): 259-71.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

1.จินตนา ศิริวราศัย, รจนา ชุณหบัณฑิต, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, สมพร โชติวิทยธารากร, วิลาวัณย์ ประสารอธิคม, ณิชชาภัทร ขันสาคร, สมิง เก่าเจริญ.การรับสัมผัสตะกั่วและแคดเมียมจากสิ่งแวดล้อมและภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มผู้หญิง.วารสารพิษวิทยาไทย. 2559 ; 31(1): 20-35.

2.สุทิตร์ บุญเรือง, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ทัศนีย์ รวิวรกุล.ปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559 ; 10(1): 180-92.

3.. Prasak Santiparp. Experiences of Transformative Learning in Social Life Events for Chronic Disease Management. Advanced Science Letters. 2016 ; 22(5-6): 1248-251(4).

4.Lawaporn Sugiyama,  Weerathep Pathumcharoenwattana, Sombbon Burasirirak, Prasak Santiparp . A Learning Process of Self-Development Program to Enhance Potential in Lifelong Learning Management of Non-Formal Education Facilitators in Thailand: A Qualitative Study. Advanced Science Letters. 2016 ; 22(5-6): 1197- 200(4).

5.Paul Adrian V Pinlac , Tassanee Silawan , Ma Sandra B Tempongko , Ma Carmen C Tolabing , Ngamphol Soonthornworasiri. Interrupted time series analysis using segmented regression of premature mortality from noncommunicable disease among Filipinos. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2016 ; 47(4): 810- 21.

6.กิตติพงศ์ พลเสน, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อรนุช ภาชื่น, ณิชชาภัทร ขันสาคร.การระบุและสังเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 2016; 11(2): 22-32.

7.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อรนุช ภาชื่น, วรรณิภา เกื้อศักดิ์.มุมมองของผู้ปฏิบัติงานสุขภาพต่อการดำเนินงานบริหารสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล: การศึกษาแบบภาคตัดขวางในเขตสุขภาพที่ 9 ของประเทศไทย. Journal of Public Health. 2016 ; 46 (3): 299-312.

8.สิทธิโชค หายโสก, อรนุช ภาชื่น, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ.มุมมองต่อหน้าที่และความพร้อมในการดำเนินงานด้านสุขภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลจังหวัดพะเยา. Ratchaphruek Journal. 2016 ; 14(3): 34-41.

9.ประชุมพร กวีกรณ์, ภูเบศร์ แสงสว่าง, เนาวรัตน์ ค้าข้าว, เพชรสุดา ครองยุติ.รูปแบบการใช้สมาธิบำบัด SKT โดยครู ก เพื่อควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดยโสธร.วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2559; 6(3): 231-39.

10. อังสนา บุญธรรม, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ณฐมน พรมอ่อน, นุชวรรณ์ บุญเรืองกิตินันท์, รมนปวีร์ บุญใหญ่.การตรวจพิสูจน์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ.วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2559; 25(6): 994-1002.

11.อุมาวดี เหลาทอง.สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์.วารสารพิษวิทยาไทย. 2559; 31(2): 97-107.

12.Prasak Santiparp. Self-care program for hypertensive persons in a primary health care unit. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016; 11(8): 1735-9.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

1.Umawadee Laothong , Yusuke Hiraku , Shinji Oikawa , Kitti Intuyod , coMariko Murata , Somchai Pinlaor. Melatonin induces apoptosis in cholangiocarcinoma cell lines by activating the reactive oxygen species-mediated mitochondrial pathway. Oncology Reports. 2015; 33(3): 1443-9.

2.C Olsen, J Conway, L DiPrete-Brown, F Hutchins, K Poulsen, K Solheim, C Kraus, D Gaus, T Silawan. Advancing integrative “one-health” approaches to global health through multidisciplinary, faculty-led global health field courses. The Lancet Global Health. 2015; 3(S6).

3.Jintana Sirivarasai, Krittaya Petchpoung, Nichaphat Khansakorn, Krongtong Yoovathaworn, Thunyachai Sura, Sming Kaojarern. Alteration of Oxidative Stress Biomarkers Resulting from Environmental Exposure to PAHs.วารสารพิษวิทยาไทย. 2558; 30(1): 60-77.

4.ณัฐพร ปลื้มจันทร์, ณิชชาภัทร ขันสาคร.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรในตำบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี.วารสารพิษวิทยาไทย. 2015; 30(2): 128-41.

5.สยัมภู ใสทา, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, ชนินทร์ เจริญกุล, จรณิต แก้วกังวาล.การกระจายและปัจจัยทำนายพื้นที่เสี่ยงโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์. J Sci Technol MSU. 2015; 34(6): 610-21.

6.Chatchai Tritham, Nitchichaya Naratapanon, Kreangsak Tamee and Ajchara Vararuk. Food Traceability and Information System for Local Standard of the High Safety Agri-food No.8 in Chachoengsao Province. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS). 2015; 3(5) (Online).

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

1.วิไลพร พุทธวงศ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์.ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา.วารสารสาธารณสุขศาสตรใ 2557; 44(1): 30-45.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2354 8543
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phch/staff.html

footer logo