ผลงานศิษย์เก่า 


 • น.ส.อชิรา เหล่าศุภวณิชย์ (CH33) 

  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

   

 • น.ส.อาพัฒศิริ ธรรมรังกา (CH22)

  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 

   

 • นางอรณิชชา อินทร์กง

  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

 • อ.ดร.สาโรจน์ นาคจู (CH21) 

  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล (CH5)  

  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

 • อ.ดร.วิริยะ มหิกุล (CH32)

  ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo