บุคลากร


ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: angsana.boo@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

อีเมล์: tsilawan@gmail.com

ผศ.กิตติพงศ์ พลเสน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์::kittipong.pon@mahidol.edu

ผศ. ดร.อุมาวดี เหลาทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์:umawadee.lao@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์:Phubet.sae@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์:Rapeepun.jom@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ จุฑาทิพย์ คงปั้น

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล์:jutatip.kon@mahidol.edu

ผู้ช่วยอาจารย์ ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล์: Nuttawat_111@hotmail.com

นางสาวเพชรีภรณ์ ศรีบุศกร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: petchareeporn.sri@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)
>

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2354 8543
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phch/staff.html

footer logo