บุคลากร


ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

Asst. Prof. Dr. Angsana Boonthum

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: angsana.boo@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Assoc. Prof. Dr. Tassanee Silawan 

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

อีเมล์: tasanee.sil@mahidol.ac.th

ผศ.ภูริทัต พลเสน

Asst. Prof. Phurithat Ponsen 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์::purithat.pon@mahidol.edu

ผศ. ดร.อุมาวดี เหลาทอง

Asst. Prof. Dr. Umawadee Laothong 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์:umawadee.lao@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง

 Lect. Dr. Phubet Saengsawang


ตำแหน่ง
อาจารย์

อีเมล์:Phubet.sae@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

 Lect. Dr. Rapeepun Jommaroeng


ตำแหน่ง
อาจารย์

อีเมล์: Rapeepun.jom@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง

 Lect. Dr. Phisit Pouyfung

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: phisit.pou@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ ทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง

T.A. Taweewan Plianmoung 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

อีเมล์: taweewan.pli@mahidol.ac.th

นางสาวเพชรีภรณ์ สิริศักดิ์ธนกูล

Petchareeporn Sirisakthanakul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 petchareeporn.sir@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo