ให้คำปรึกษา - บริการวิชาการ


ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชา ปฎิบัติหน้าที่อนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เพื่อบริหารจัดการกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยาตามหลักเกณฑ์และวิธีกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด รวมทั้งการประสาน เร่งรัด แก้ไขปัญหาและอุปสรรที่เกิดขึ้นในการถ่ายโอนภารกิจ ติดตามและประเมินผล เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการดำเนินการของหน่วยงานราชการทีเกี่ยวข้อง 


ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo