• ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


 • รายการตรวจวิเคราะห์


  1. จุลชีววิทยา
  2. ปรสิตวิทยา
  3. คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี

  หมายเหตุ


  1. รายการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามประกาศกระทรวง
  2. รายการตรวจวัดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
  3. ราคาตรวจวัดนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถและค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าจัดทำรายงานและค่าขนย้าย รวมทั้งค่าเก็บตัวอย่าง เป็นต้น