การสอบโครงร่างและป้องกันวิทยานิพนธ์ 


 PHPH/M นายชาญชัย มานะเฝ้า

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ำของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดสระแก้ว

 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

 

 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  

Number: 2640 662 7955 

Password: MUPH122

Meeting link : Click 

19 เมษายน 2565

 PHPH/M นางสาวเยาวลักษณ์ แหวนวงษ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

 

 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  

Number: 2643 055 5540 

Password: PHCH877

Meeting link : Click 

19 เมษายน 2565

 PHPH/M นางสาวปาจรีย์ เนียมจันทร์

สัมภาษณ์จากวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 

 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

 

 

ผ่านรายการ:วิจัยก้าวไกล สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

 

 

รับชมย้อนหลัง : Click 

19 เมษายน 2565

 PHPH/M นายสมยศ เจริญสุข

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง การบริการที่ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร

 

 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

 

 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  

Number: 2644 308 0163 

Password: phch698

Meeting link : Click 

19 เมษายน 2565

 PHPH/M นางสาวกฤษติยาภรณ์ ไชพนัส

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

 

 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  

Number: 158 805 0445 

Password: 1234

Meeting link : Click 

19 เมษายน 2565

 PHPH/M นายปิยะณัฐ วิเชียร

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

เรื่อง ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย "โครงการ NCD@Home" อำเถอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

ณ ห้องประชุมภาควิชาอนามัยชุมชน ชั้น 7 อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

19 เมษายน 2565

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo