กิจกรรม-การมีส่วนร่วมกับชุมนุมเครือข่าย 


นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2564

 

 7 เมษายน 2565

อบรมเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนทักษะการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพดิจิตอล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2

 

 1 เมษายน 2565

นักศึกษาจัดกิจกรรมลำดับความสำคัญของปัญหาภายใต้โครงการฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2564

 

21 มีนาคม 2565

นักศึกษาจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนสถานการณ์สุขภาพของชุมชน ภายใต้โครงการฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2564

 

20 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาจัดทำแผนภาพชุมชนที่คาดหวังร่วมภายใต้โครงการฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2564

 

 2 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำความเข้าใจชุมชนภายใต้โครงการฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2564

 

26 มกราคม 2565

นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมสนับสนุนการรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกัน และพฤติกรรมเสี่ยงต่อไวรัส โควิด-19 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน  

 

21 มกราคม 2565

ประสานความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนเครือข่ายเพื่อการฝึกภาคสนามฯ    ปีการศึกษา 2564 

 

 17 ธันวาคม 2565

อบรมเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนทักษะการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพดิจิตอล ณ วัดมะกอก (อภัยทาราม)

 

 10 ธันวามคม 2564

อบรมเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนทักษะการใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพดิจิตอล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1

 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพแกนนำด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดโดย: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo