กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับองค์กรเครือข่าย 


กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริม แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team Meetings มีการบรรยายและยกตัวอย่างผลงานและโครงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ เพื่อนำไปประยุกต์ในแผนดำเนินการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

| รายละเอียด 

  25 มีนาคม 2565

บรรยาย "ระบบข้อมูลข่าวสารในงานหลักประกันสุขภาพ".

โดย นายประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุนข้อมูลดิจิทัล/กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา สศอช 305 ระบบสารสนเทศสุขภาพ

| รายละเอียด 

 19 เมษายน 2564

 

 

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางใหญ่

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยชุมชน ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

| รายละเอียด 

  18 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนราษฎร์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยชุมชน ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

| รายละเอียด 

 

 

 

 

ประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ไปปฏิบัติราชการเพื่อลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

| รายละเอียด 

  3 พฤศจิกายน  2564

 

 

สิ้นสุดการฝึกงานสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ พลเสน และ อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง เดินทางรับนักศึกษากลับหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงาน ครูพี่เลี้ยง และมอบของที่ระลึก ทั้งนี้นักศึกษาได้กล่าวอำลาครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยสวนเงิน โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน กทม.

| รายละเอียด 

  29 มิถุนายน 2564


บรรยายแลกเปลี่ยนหัวข้อ : การเตรียมความพร้อมและการจัดการของชุมชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน : บทเรียนกรณีโควิด 19 ของอำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดย อ.นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว และ อ.ธนวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้ช่วย สสอ.งาว จ.ลำปาง บรรยายให้นักศึกษาสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4

| รายละเอียด 

 19 กรกฎาคม 2564

สัมมนาในหัวข้อ “พลังชุมชน: การจัดการตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนพื้นที่ 3 ชุมชน ร่วมถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

| รายละเอียด 

19 มิถุนายน 2564

 

เตรียมการฝึกงานสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ พลเสน และ อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง เดินทางประสานงานศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยสวนเงิน โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน กทม. เพื่อรองรับการฝึกงานในหน่วยบริการปฐมิภูมิ ของนักศึกษาสาขาวิชาเอก อนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3

| รายละเอียด 

 

 

 

ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้อง ๆ ปี 1

นายเฉลิมวุฒิ ซังปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต.)

นายกิรภัทร คุ้มเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (งานยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงราย)

น.ส.วนิดา สังยาหยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กรมควบคุมโรค)

| รายละเอียด 

 25 มีนาคม 2564

 

บรรยายเรื่อง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)”

ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จาก ภญ.ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน) รวมถึงผู้ที่สนใจ

| รายละเอียด 

 20 มีนาคม 2564

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo