ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด-19 และพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ กรณีศึกษาชุมชนย่านนวัตกรรมโยธี

 

 

 

 

 

 

 

 3 พฤษภาคม 2566

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ พลเสน

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

 

โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานองค์กรภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

 ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกำกับติดตามประเมินผลภายในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 พฤษภาคม 2566

 อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

ได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

 

 1. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการดำเนินโครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษา ในโครงการนำร่องเพื่อสร้างตัวแบบการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อในประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

 2. กลุ่มพะยูนศรีตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการดำเนินโครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เรื่อง การสำรวจและประเมิน พฤติกรรมสุขภาวะและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม และระบบยุติธรรมในกลุ่มสตรีข้ามเพศ ในจังหวัดตรัง

3. Community Partners International (CPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการดำเนินโครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เรื่อง Consultancy for Monitoring, Evaluation and Learning of Social Contracting 

.

 

 

 3 พฤษภาคม 2566

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

ดำเนินโครงการบริการวิชาการ

 

โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการและวิชาการ กรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2566

 ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสารารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

 

   

 

 

 

 

 

  9 พฤษภาคม 2566

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo