คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครหลักสูตร MD-MPH

สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น (ทุกชั้นปี)
>MD-MPH MAHIDOL UNIVERSITY

ประโยชน์ที่ได้ของหลักสูตร

  • ได้รับสองปริญญา ในระยะเวลาเท่าเดิม/ใกล้เคียงเดิม
  • เรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้ โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาแพทยศาสตร์ก่อน
  • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในหรือต่างประเทศ
  • เลือกทำวิจัยหลากสาขา เช่น Epidemiology, Health Education, Health Policy, Health Economics, Reproductive Health, Elderly Healthcare and Innovation, Nutrition, Environmental Health, Occupational Health and Safety

ปี 2565 นักศึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนเรียนในระบบ MAP-C เท่านั้น

Block ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
กรกฏาคม-สิงหาคม PHCH604
การสาธารณสุขทั่วไป
(ไม่เปิด MAP-C)
         
กันยายน-พฤศจิกายน PHBS638
Biostatistics
(ไม่เปิด MAP-C)
PHHE602
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
(ไม่เปิด MAP-C)
วิชาเลือก   สารนิพนธ์ สารนิพนธ์
ธันวาคม-มกราคม PHEP602
หลักวิทยาการระบาด

(เปิด MAP-C)
PHID645
นโยบายสุขภาพและการจัดการ

(เปิด MAP-C)
วิชาเลือก PHID669
การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ
(ไม่เปิด MAP-C)
   
กุมภาพันธ์-มีนาคม   PHID604
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

(เปิด MAP-C)
       
เมษายน-กรกฏาคม   PHID701
สัมมนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข
(เปิด MAP-C)
PHCH668
ฝึกภาคสนาม
(ไม่เปิด MAP-C)
PHID704
การวิจัยทางสาธารณสุข
(ไม่เปิด MAP-C)
   
  • ค่าหน่วยกิต 2,500 บาทต่อหน่วยกิต
  • นักศึกษามีค่ากิจกรรมพิเศษเมื่อลงทะเบียนวิชา แกนครบห้าวิชา จำนวน 50,000 บาท (กิจกรรมพิเศษอาจมีการเดินทางซึ่งอาจต้องใช้เวลาวันธรรมดาซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • นักศึกษาต้องจ่ายค่าฝึกภาคสนามเมื่อลงทะเบียนวิชาฝึกภาคสนาม จำนวน 15,000 บาท
  • นักศึกษาแผน ข. จะมีค่าสอบประมวลความรู้จำนวน 1,500 บาท
  • ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาแพทย์สามารถสมัครเป็นนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ได้ตามปกติ

  • ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดให้ลงทะเบียนในระบบ E-learning

ช่องทางติดต่อสอบถาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0 2354 8543
phmph@mahidol.ac.th

invited you to the group

www.ph.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

02 419 6464 และ 02 419 6410
sipishape@gmail.com

www.si.mahidol.ac.th และ www.educationsi.sicsc.net

หลักสูตร 2 ปริญญา จัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Education) ยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างเข้มแข็ง เท่าทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใหม่ที่เกิดขึ้น