คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครหลักสูตร MD-MPH

สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น (ทุกชั้นปี)
>MD-MPH MAHIDOL UNIVERSITY

ประโยชน์ที่ได้ของหลักสูตร

  • ได้รับสองปริญญา ในระยะเวลาเท่าเดิม/ใกล้เคียงเดิม
  • เรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้ โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาแพทยศาสตร์ก่อน
  • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในหรือต่างประเทศ
  • เลือกทำวิจัยหลากสาขา เช่น Epidemiology, Health Education, Health policy, Health economics, Reproductive Health, Elderly healthcare and innovation, Nutrition, Environmental health, Occupational health and Safety

หลักสูตรปี 2565

Block ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
กรกฏาคม-สิงหาคม PHCH 604
การสาธารณสุขทั่วไป
         
กันยายน-พฤศจิกายน PHBS638
Biostatistics
PHHE 602
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
วิชาเลือก   สารนิพนธ์ สารนิพนธ์
  PHID 721
ชีวสถิติในงานสาธารณสุข (ในปี 66)
         
ธันวาคม-มกราคม PHEP 602
หลักวิทยาการระบาด
PHID 645
นโยบายสุขภาพและการจัดการ
วิชาเลือก PHID669
การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ
   
กุมภาพันธ์-มีนาคม   PHID 604
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
       
เมษายน-กรกฏาคม   PHID701
สัมมนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข
PHCH 668
ฝึกภาคสนาม
PHID704
การวิจัยทางสาธารณสุข
   
  • ค่าหน่วยกิต 2,500 บาทต่อหน่วยกิต
  • นักศึกษามีค่ากิจกรรมพิเศษเมื่อลงทะเบียนวิชา แกนครบห้าวิชา จำนวน 50,000 บาท (กิจกรรมพิเศษอาจมีการเดินทางซึ่งอาจต้องใช้เวลาวันธรรมดาซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • นักศึกษาต้องจ่ายค่าฝึกภาคสนามเมื่อลงทะเบียนวิชาฝึกภาคสนาม จำนวน 15,000 บาท
  • นักศึกษาแผน ข. จะมีค่าสอบประมวลความรู้จำนวน 1,500 บาท

หลักสูตรปี 2566

Block ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
กรกฏาคม-สิงหาคม PHCH 604
การสาธารณสุขทั่วไป
      สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
กันยายน-พฤศจิกายน PHID 721
ชีวสถิติในงานสาธารณสุข
PHHE 602
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
  วิชาเลือก
ธันวาคม-มกราคม PHEP 602
หลักวิทยาการระบาด
PHID 645
นโยบายสุขภาพและการจัดการ
วิชาเลือก PHID669
การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ
กุมภาพันธ์-มีนาคม   PHID 604
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วิชาเลือก  
เมษายน-กรกฏาคม   PHID701
สัมมนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข
วิชาเลือก  

สอบถามรายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0 2354 8543
phmph@mahidol.ac.th

www.ph.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

02 419 6464 และ 02 419 6410
sipishape@gmail.com

www.si.mahidol.ac.th และ www.educationsi.sicsc.net

หลักสูตร 2 ปริญญา จัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Education) ยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างเข้มแข็ง เท่าทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใหม่ที่เกิดขึ้น