OIT

>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบประเมิน EIT

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การปฎิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและติดต่อประสานงาน

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารความโปร่งใส

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

"ไม่ต้องรายงาน"

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือ ITA 2024