OIT

>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและติดต่อประสานงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ รายการ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

2

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2

3

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

4

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565

5

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างปรับปรุงภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ (เพิ่มวงเงินงบประมาณในการปรับปรุง)

6

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

7

จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดความจุสูง จำนวน 1 เครื่อง

8

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกรกฏาคม 2566

9

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566

10

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกันยายน 2566

11

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกันยายน 2566

12

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566 (เพิ่มเติม)

13

เหมาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือน ตุลาคม 2566

14

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

15

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

16

จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2566

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ รายการ วิธีจัดหา ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา Spec/เงื่อนไข แจ้งผลผู้ชนะ
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเธียเตอร์ คัดเลือก ไม่มี ไม่มี
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะสาธารณาสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
3 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยคณะฯ ปี 2566 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
6 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนตุลาคม 2565 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
8 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตและกีฏาวิทยา (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2565 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
10 ซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มีผลต่อร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง E-Bidding
11 ซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ 8 ช่องสัยญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
12 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
13 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
14 จ้างปรับปรุงภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย E-Bidding
15 ซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
16 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
17 ซื้อเครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
18 ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
19 ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
20 จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 2,3,4 และ 6 จำนวน 4 อาคาร E-Bidding
21 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนมกราคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
22 ซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน 28 ตู้ E-Bidding
23 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังของตู้ดูดควัน จำนวน 8 ตู้ E-Bidding
24 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับเตรียมแยกสารปริมาณมาก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
25 ซื้อปั๊มสุญญากาศ จำนวน 6 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
26 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
27 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
28 ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
29 ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน Soxhlet พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
30 ซื้อเครื่องกลั่นชนิดกลั่น2ครั้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
31 ซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
32 ซื้อเครื่องฉายภาพขึ้นจอภาพ LCD จำนวน 10 ตัว เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
33 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนมีนาคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
34 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนเมษายน 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
35 ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ E-Bidding
36 ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
37 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
38 ปรับปรุงบันไดหนีไฟอาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
39 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
40 เครื่องผลิตน้ำกลั่นและ DI พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง E-Bidding
41 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
42 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาอาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
43 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
44 จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดความจุสูง จำนวน 1 เครื่อง E-Bidding
45 ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
46 จ้างซ่อมแซมสีผนังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จำนวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
47 จ้างติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
48 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566 (เพิ่มเติม) เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
49 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกันยายน 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
50 เตียงนวดไทย จำนวน 27 เตียง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
51 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
52 เหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนตุลาคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
53 ปรับปรุงห้องนวดแผนไทยประยุกต์ 1 รายการ E-Bidding
54 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
55 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน E-Bidding
56 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
57 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตและกีฏาวิทยา เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
58 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

1 กันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

1 สิงหาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

1 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

1 มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

1 เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

1 มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

1 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

1 มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

1 ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

1 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การบริหารความโปร่งใส

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือ ITA 2024