OIT

>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารการเงิน

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  --

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  --

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  --

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. งานด้านบริหารการศึกษา ที่มา: https://science.mahidol.ac.th/th/sc_manual/law.php

2. งานด้านกิจการนักศึกษา ที่มา: https://op.mahidol.ac.th/sa/health_documents/

3. ประกาศด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มา: https://activity.mahidol.ac.th/form

4. ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร ส.ด. และ สม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา: https://graduate.mahidol.ac.th/thai/staff/?topic=rule

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  --

งานวิจัยและนวัตกรรม

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานบริหารเครื่องมือกลาง

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  --

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์

งานเทคโนโลยีการศึกษา

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  --

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  --

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

  --

ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  --

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

การปฎิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ รายการ วิธีจัดหา ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา Spec/เงื่อนไข แจ้งผลผู้ชนะ
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเธียเตอร์ คัดเลือก ไม่มี ไม่มี
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะสาธารณาสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
3 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยคณะฯ ปี 2566 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
6 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนตุลาคม 2565 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
8 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตและกีฏาวิทยา (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
9 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2565 คัดเลือก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
10 ซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มีผลต่อร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง E-Bidding
11 ซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ 8 ช่องสัยญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
12 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
13 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
14 จ้างปรับปรุงภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย E-Bidding
15 ซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
16 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
17 ซื้อเครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
18 ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
19 ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
20 จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 2,3,4 และ 6 จำนวน 4 อาคาร E-Bidding
21 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนมกราคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
22 ซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน 28 ตู้ E-Bidding
23 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังของตู้ดูดควัน จำนวน 8 ตู้ E-Bidding
24 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับเตรียมแยกสารปริมาณมาก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
25 ซื้อปั๊มสุญญากาศ จำนวน 6 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
26 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
27 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
28 ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
29 ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน Soxhlet พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
30 ซื้อเครื่องกลั่นชนิดกลั่น2ครั้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
31 ซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
32 ซื้อเครื่องฉายภาพขึ้นจอภาพ LCD จำนวน 10 ตัว เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี
33 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนมีนาคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
34 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนเมษายน 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
35 ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ E-Bidding
36 ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
37 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ E-Bidding
38 ปรับปรุงบันไดหนีไฟอาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
39 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2566 เฉพาะเจาะจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
40 เครื่องผลิตน้ำกลั่นและ DI พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง E-Bidding

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2566

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานบุคคล

ความก้าวหน้าในตำแหน่ง

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

สรรหาคัดเลือก

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

MOU

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน