ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างส่วนงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน

 • แผนยุทธศาสตร์ อัพเดท : 15 กรกฎาคม 2563
 • ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การบริหารงาน

  มาตรฐานการให้บริการ

  -อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ-

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ผลการประเมินการโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจาปี 2562 (Short Course Training 2019) อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ระดับความพึงพอใจการจ้างเหมาบริการทาความสะอาด อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • รายงานความพึงพอใจ ความผูกพัน และสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของแหล่งทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559-2562 อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลความพึงพอใจการการให้บริการด้านการสื่อสาร ปี 2563 อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ประเมินความพึงพอใจด้านการศึกษา อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ประเมินความพึงพอใจบริการเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (intranet) ปี 2562 อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลการประเมินการบริหารงานของทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลการประเมินการบริหารงานของทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ

 • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลลัพธ์ด้านลูกค้า อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลลัพธ์ด้านบุคลากร อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • E–Service

  -อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ-

  การบริหารเงินงบประมาณ

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) อัพเดท : 8 มกราคม 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) อัพเดท : 14 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) อัพเดท : 9 กรกฎาคม 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อัพเดท : 12 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) อัพเดท : 13 เมษายน 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  -อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ-

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  -อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ-

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  -อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ-

  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ