>หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
jutatip.sil@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
chardsumon.pru@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
varakorn.kos@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
kwanjai.amn@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.สันต์ สุวรรณมณี

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
san.sua@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tanasri.sih@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
mondha.ken@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wisanti.lhk@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sopa.chi@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
sarawut.the@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)