PDPA

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

>PDPA

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

คู่มือ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล