>สารจากคณบดี
chanuantong.tan@mahidol.ac.th
เบอร์ภายใน 1110
สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีนี้เป็นปีที่ 72 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข แห่งแรกของประเทศไทย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491

เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะฯ มีการจัดการศึกษาหลายระดับ ซึ่งนอกเหนือจากพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดเชิงทฤษฎีแล้ว ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) ด้านสุขภาพ มีการฝึกทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ราชเทวี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสังคม (social lab) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณลักษณะ "ความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อให้คณะฯเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเป็นสถาบันการศึกษาสร้างความรอบรู้สุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม (Health Literate and Social Responsibility Faculty)

พันธกิจสำคัญประกอบด้วย การจัดการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคม

(1) การจัดการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับทั้งไทยและนานาชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์สาขาต่าง ๆ และจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐแลเอกชนทั้งไทยและนานาชาติด้วยศักยภาพของ 13 ภาควิชาที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มวิชาการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการควบคุมป้องกันโรค

(2) การวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคม เป้าหมายการทำวิจัยของคณะฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และปกป้องสิทธิผู้บริโภค ด้วยกลยุทธ์การวิจัยบูรณาการระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะ และระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล ตลอดจนการสรรสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการสร้างการรอบรู้ให้คนไทยและสังคมไทย กิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เปิดกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ได้เข้าถึง เข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรสร้างและเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลที่เหมาะสม แล้วตัดสินใจนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและประสบการณ์ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยที่คณะฯ ใช้กลยุทธ์PIRABตามกฎบัตรกรุงเทพมหานคร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อการเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสังคม

เป้าหมายการพัฒนาคณะ เพื่อการเป็นปัญญาของแผ่นดินนี้จะเป็นจริงได้ ด้วยพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ฯลฯ องค์การระหว่างประเทศและภาคีเครือข่าย เช่น SEAMEO-Trop Med, WHO, WHO-SEARO, UNICEF, World Bank, , South-East Asian Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 15 สถาบันและ Asia–Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) ฯลฯ ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่นับเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มเพิ่มเติมขึ้นใหม่

ในฐานะผู้นำองค์กร ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านสาธารณสุขและใช้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นแหล่งอ้างอิง เปิดโอกาสให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนาองค์กรของท่านเพื่อการมีสุขภาพดีของคนไทยหรือพลเมืองโลกที่ท่านรัก ห่วงใยและดูแลอยู่ร่วมกัน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ