>คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

คณบดี
sarawut.the@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดี
pichitpong.soo@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร
leera.kit@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
orawan.kae@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
duangrat.int@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
wantanee.pha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
jutatip.sil@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
chardsumon.pru@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
varakorn.kos@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
kwanjai.amn@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
sukhontha.sir@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tanasri.sih@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
mondha.ken@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wisanti.lhk@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sopa.chi@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
angsana.boo@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
amarin.kon@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
siranee.sre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
malinee.som@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาอนามัยครอบครัว
vanvisa.sre@mahidol.ac.th

นางสาววิไล กลัดพรหม

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากสำนักงานคณบดี
vilai.klu@mahidol.ac.th

นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากภาควิชา
kanasap.taw@mahidol.ac.th