>คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

คณบดี
sarawut.the@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดี
pichitpong.soo@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
duangrat.int@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
orawan.kae@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร
leera.kit@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
supa.pen@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
jutatip.sil@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
chardsumon.pru@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
varakorn.kos@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
kwanjai.amn@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.สันต์ สุวรรณมณี

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
san.sua@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tanasri.sih@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
malinee.som@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wisanti.lhk@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sopa.chi@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริทัต พลเสน

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
phurithat.pon@mahidol.ac.th
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
promluck.san@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
chate.jai@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ภุชงค์ อินทร์ชัย

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
puchong.inc@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
suwisa.mah@mahidol.ac.th

นางอัญชลี บูรภักดิ์

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากสำนักงานคณบดี
anchalee.boo@mahidol.ac.th

นางสาวปาริฉัตร อ่ำสถาน

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากภาควิชา
parichat.umt@mahidol.ac.th