>คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดี
chanuantong.tan@mahidol.ac.th
-
More Detail

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

รองคณบดี
tharadol.ken@mahidol.ac.th
0 2644 8999
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
pimsurang.tae@mahidol.ac.th
0 2354 8536
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
chakrit.hir@mahidol.ac.th
0 2354 8528
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
tasanee.sil@mahidol.ac.th, tsilawan@gmail.com
0 2354 8555
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา
duangjai.mal@mahidol.ac.th
0 2354 8539
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
angsana.boo@mahidol.ac.th
0 2354 8555
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
orawan.kae@mahidol.ac.th
0 2354 8542
More Detail
1 2 3