>ประกาศประมูลเช่าพื้นที่/ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่
ประกาศขายทอดตลาด
วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูล สำหรับการการหาผู้ลงทุนเพื่อติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มกราคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประมูลสำหรับการหาผู้ลงทุนเพื่อติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสิทธิการประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2 ชั้น 1 และโรงอาหารอาคาร 7 ชั้น 2 และพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

12 มิถุนายน 2566

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเปิดประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารอาคาร 2 ชั้น 1 และโรงอาหารอาคาร 7 ชั้น 2 เพื่อหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

18 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่อาคารหอประชุมราชพฤกษ์

8 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกให้เช่าพื้นที่อาคารหอประชุมราชพฤกษ์

23 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสัมภาษณ์ เช่าพื้นที่อาคารหอประชุมราชพฤกษ์

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่อาคารหอประชุมราชพฤกษ์

ใบสมัคร/เสนอราคาเช่าพื้นที่
แผนที่แสดงที่ตั้ง หอประชุมราชพฤกษ์

22 เมษายน 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิท ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 และพื้นที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 10

ใบสมัคร/เสนอราคาเช่าพื้นที่
แผนที่แสดงที่ตั้งอาคาร เพ็ญศรี พิชัยสนิท

15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิท ชั้น 2 ถึง ชั้น 5

วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

29 มิถุนายน 2565

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
รายการที่ 1. รถโดยสาร 26 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถโดยสาร จำนวน 9 รายการ
รายการที่ 2. รถโดยสาร 42 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถโดยสาร จำนวน 8 รายการ
รายการที่ 3. รถตู้ 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

29 มีนาคม 2565

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
รายการที่ 1. รถโดยสาร 26 ที่นั่ง พร้อมอุปกร์ที่ติดตั้งในรถโดยสาร จำนวน 9 รายการ
รายการที่ 2. รถโดยสาร 42 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถโดยสาร จำนวน 8 รายการ

แผนผังที่ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์