>ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

ปรัชญา :

  • ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน :

  • ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ (VISION) :

  • บ้านของผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ (MISSION) :

  • พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผ่านนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อการยอมรับ ในความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับโลก

ค่านิยม (Core Value)

M

MASTERY

รู้แจ้ง รู้จริง

U

UNITY & UNIQUENESS

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัตลักษณ์

P

PUBLIC MIND

จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสำนึกส่วนรวม

H

HAPPINESS & HEALTHY

ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

  • Research Excellence
  • Teaching & Learning Excellences
  • Public Service Excellence & Lifelong Education
  • Domestic and International Reputations