>ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

ปรัชญา :

  • ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน :

  • ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ (VISION) :

  • เป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564

พันธกิจ (MISSION) :

  • จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ
  • สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรมจัดการบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ

ค่านิยม (Core Value)

M

MASTERY

รู้แจ้ง รู้จริง

U

UNITY & UNIQUENESS

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัตลักษณ์

P

PUBLIC MIND

จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสำนึกส่วนรวม

H

HAPPINESS & HEALTHY

ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

  • STRATEGY 1 : RESEARCH AND INNOVATION
  • STRATEGY 2 : INNOVATION EDUCATION AND AUTHENTIC LEARNING
  • STRATEGY 3 : POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC SERVICES
  • STRATEGY 4 : MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE ORGANIZATION