>ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุข แห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนา เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491

ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท และปริญญาเอก ประมาณ ปีละ 1,400 คน และด้วย มาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ คือ SEAMEO-Trop.Med, W.H.O., UNICEF, World Bank ฯลฯ ได้จัด ให้มีหลักสูตรการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519

นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีบทบาทในการศึกษาเพื่อชี้นำการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษา และฝึกอบรมระยะสั้น และการให้ความช่วย เหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ในส่วนของการบริการทางวิชา การแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการทั้งในเขตเมือง ชนบท และโรงงานอุตสาหกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป และส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวด ล้อม รวมทั้งด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานด้วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย การป้องกันโรค สำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นศูนย์สำหรับการฝึกปฏิบัติการส่งเสริม สุขภาพของนักศึกษา และยังมีสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท ซึ่งเทียบเท่าภาควิชาหนึ่งของคณะฯ จัดการศึกษาและบริการชุมชนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชากร และรับผิดชอบในการจัดให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทบางสาขาวิชา ได้ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา และให้บริการทางวิชาการ อันยังประโยชน์แก่ชุมชนโดยส่วนรวมด้วย

ปัจจุบันนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 13 ภาควิชา คือ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย