>สภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส

ประธานสภา
siranee.sre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ 

รองประธานสภา
malinee.som@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

เลขาธิการสภา
kamonwat.nak@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล

กรรมการสภา
naruemon.aue@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา

กรรมการสภา
manee.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

กรรมการสภา
pratana.sat@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

กรรมการสภา
kwanmuang.kae@mahidol.ac.th, kmkaeo@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

กรรมการสภา
wirin.kit@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

กรรมการสภา
amarin.kon@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

กรรมการสภา
suchinda.jar@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

กรรมการสภา
vanvisa.sre@mahidol.ac.th

อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ

กรรมการสภา
prapassorn.wib@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

กรรมการสภา
tawach.pre@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

กรรมการสภา
somchoke.kit@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

กรรมการสภา
chanida.ler@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

กรรมการสภา
Rapeepun.jom@mahidol.ac.th

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการสภา
nanapas.bha@mahidol.ac.th