>สภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา

ประธานสภา
chate.jai@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

รองประธานสภา
suwisa.mah@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว

เลขาธิการสภา
tunwadee.klo@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

กรรมการสภา
promluck.san@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ภุชงค์ อินทร์ชัย

กรรมการสภา
puchong.inc@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

กรรมการสภา
kamonwat.nak@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

กรรมการสภา
chanida.ler@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

กรรมการสภา
tawach.pre@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.วัชรพล ขุนอินทร์

กรรมการสภา
watcharapol.kho@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล

กรรมการสภา
naruemon.aue@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

กรรมการสภา
pratana.sat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์

กรรมการสภา
peeraya.ekc@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

กรรมการสภา
suchinda.jar@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

กรรมการสภา
wirin.kit@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาสกร สวนเรือง

กรรมการสภา
passakorn.sua@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

กรรมการสภา
rapeepun.jom@mahidol.ac.th

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการสภา
nanapas.bha@mahidol.ac.th