>สภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

ประธานสภา
patcharaporn.ker@mahidol.ac.th
0 2354 8542
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

รองประธานสภา
duangrat.int@mahidol.ac.th
0 2354 8525
More Detail

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

เลขาธิการสภา
kamonwat.nak@mahidol.ac.th
0 2354 8540
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล

กรรมการสภา
naruemon.aue@mahidol.ac.th
0 2354 8542
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา

กรรมการสภา
manee.cha@mahidol.ac.th
0 2354 8528
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

กรรมการสภา
pratana.sat@mahidol.ac.th
0 2354 8530
More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการสภา
sopa.chi@mahidol.ac.th
0 2354 8540
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

กรรมการสภา
kwanmuang.kae@mahidol.ac.th, kmkaeo@gmail.com
0 2644 8999
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

กรรมการสภา
malinee.som@mahidol.ac.th
0 2354 8563
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

กรรมการสภา
wirin.kit@mahidol.ac.th
0 2354 8536
More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

กรรมการสภา
suchinda.jar@mahidol.ac.th
0 2644 4069-70 ต่อ 102
More Detail

อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ

กรรมการสภา
prapassorn.wib@mahidol.ac.th
0 2644 5130
More Detail

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

กรรมการสภา
vanvisa.sre@mahidol.ac.th
0 2354 8530
More Detail

อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

กรรมการสภา
somchoke.kit@mahidol.ac.th
0 2644 5130
More Detail

อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

กรรมการสภา
chanida.ler@mahidol.ac.th
0 2644 8833
More Detail

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

กรรมการสภา
Rapeepun.jom@mahidol.ac.th
02-354 8543 ต่อ 4703
More Detail

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการสภา
nanapas.bha@mahidol.ac.th
0 2354 8563
More Detail