>ภาควิชา
โทรศัพท์:0 2354 8528, 0 2354 8543-9 ต่อ 6504
เว็บไซต์:https://phmi.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8530
เว็บไซต์:https://bios.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2644-8833 ต่อ 191, 192
เว็บไซต์:https://phad.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8543-9 ต่อ 1208
เว็บไซต์:https://phpr.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8539
เว็บไซต์:https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8541
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0-2354-8525, 0-2354-8543 ต่อ 2403
เว็บไซต์:https://pheh.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1311
เว็บไซต์:https://phfh.ph.mahidol.ac.th/
โทรศัพท์:0 2354 8543
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/