>หลักสูตรของเรา >หลักสูตรระดับปริญญาเอก
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร สมัครผ่านระบบออนไลน์
2306DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
2307DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
2325DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
2329DG01 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข รายละเอียด
2329DG02 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกบริหารสาธารณสุข รายละเอียด
2329DG03 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายละเอียด
2329DG04 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาการระบาด รายละเอียด
2329DG05 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียด
2329DG06 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก รายละเอียด
2329DG07 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ รายละเอียด
2338DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด