ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการให้เช่า

>บริการให้เช่าห้องประชุมฯ

ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะเราอยู่ใจกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การเดินทางสะดวกสบาย จะทั้งขนส่งมวลชน หรือ รถไฟฟ้า ซึ่งท่านสามารถเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเดินเท้าไม่เกิน 500 เมตร เรามีห้องประชุมหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ไม่ว่าจะขนาดเล็กตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ถึงความจุขนาด 350 คน ซึ่งภายในห้องประชุมแต่ละห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน

ห้องประชุมและห้องปฎิบัติการ

สถานที่
(อาคาร, ชั้น)
จำนวนที่นั่ง
(คน)
อัตราค่าบำรุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน (บาท)
ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)
ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 * 350 18,000 บาท 30,000 บาท
ห้องรับรอง ชั้น 2 ** 4-6 600 บาท 1,000 บาท
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 12-15 1,800 บาท 3,000 บาท
ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 30-40 5,400 บาท 8,400 บาท
ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 40-50 4,000 บาท 6,000 บาท
ห้องประชุม 1912 ชั้น 9 15-20 1,500 บาท 2,500 บาท
อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (อาคาร 3)
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ** 30-34 3,000 บาท 5,000 บาท
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (รวมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง) ** 30-34 4,000 บาท 7,000 บาท
อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4)
ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1
หมายเหตุ: เปิดให้เช่าเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
80-100 4,500 บาท 7,000 บาท
อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)
ห้องประชุม ชั้น 4 80-100 7,000 บาท 12,000 บาท
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 120-150 10,000 บาท 17,000 บาท
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)
ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 120-150 12,000 บาท 18,000 บาท
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ห้องฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านโภชนาการ ชั้น 2 พร้อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 40 9,000 บาท 15,000 บาท
ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน
ห้องเธียเตอร์ ** 200 5,000 บาท 8,500 บาท
ห้อง 201 ** 100 2,500 บาท 4,500 บาท
ห้อง 202 ** 50 2,000 บาท 3,000 บาท
ห้อง 203 ** 50 2,000 บาท 3,000 บาท
ห้อง 204 ** 50 2,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ:

  • กรณีใช้ห้องประชุมที่มีเครื่องหมาย * เกินเวลาที่กำหนด จัดเก็บค่าบำรุงเพิ่มชั่วโมงละ 2,500 บาท
  • เวลาการใช้ห้องที่เกินครึ่วชั่วโมงให้ปัดเศษเป็นหนึ่งชั่วโมง
  • อัตราค่าบำรุงห้องประชุมข้างต้น รวม LCD Projector 1 ตัว, Visualizer 1 ตัว, เครื่องเสียง 1 ชุด และไมโครโฟน 2 ตัว ยกเว้น ห้องประชุมที่มีเครื่องหมาย **
  • อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฎิบัติการในวันหยุดทำการ ให้ใช้อัตราเดียวกับวันทำการปกติ
  • การใช้ห้องประชุมในวันหยุดทำการหรือนอกเวลาราชการ คิดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและแม่บ้านประจำอาคาร (รวม 2 คน) เพิ่มวันละ 1,000

อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์

อุปกรณ์ต่อชิ้น ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
LCD, Projector 1,500 บาท 3,000 บาท
Visualizer 1,500 บาท 3,000 บาท
เตรื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1,000 บาท 2,000 บาท

การบริการนอกเหนือจากห้องประชุมที่ให้บริการ ประกอบด้วย

  • จัดบริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
  • แนะนำอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุม
  • ติดต่อประสานงานให้สำหรับการประชุมที่ต้องการใช้งาน Internet

ติดต่อสอบถาม การเช่าห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณอุไรวรรณ ภู่สันติสันพันธ์
งานบริการและสนับสนุนการบริหาร


เลขหมายสำหรับการติดต่อ

มือถือ : 089 922 1906
โทรศัพท์ : 02 640 9837
Email : uraiwan.poo@mahidol.ac.th

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

ติดต่อสอบถาม การเช่าห้องประชุมและห้องพัก ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยฯ

เลขหมายสำหรับการติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 419559

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วิธีการเดินทางมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)