ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการให้เช่า

>บริการให้เช่าห้องประชุมฯ

ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะเราอยู่ใจกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การเดินทางสะดวกสบาย จะทั้งขนส่งมวลชน หรือ รถไฟฟ้า ซึ่งท่านสามารถเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเดินเท้าไม่เกิน 500 เมตร เรามีห้องประชุมหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ 10 คนขึ้นไป ถึงความจุขนาด 300 คน ซึ่งภายในห้องประชุมแต่ละห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน

รายละเอียดห้องประชุมที่เปิดให้บริการ ทั้งหมดจำนวน 14 ห้อง ประกอบด้วย

No. ชื่อห้อง จำนวนที่นั่ง ที่ตั้ง อัตราค่าบำรุงรักษา
1 ห้องเธียเตอร์ 300 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 15,000 บาท เต็มวัน 25,000 บาท
2 ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 40 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
3 ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล 15 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
4 ห้องประชุม 1608 20 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 6
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
5 ห้องประชุม 1610 40 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 6
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
6 ห้องประชุม 1912 17 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 9
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
7 ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส 100 อาคารจรัส ยามะรัต
(อาคาร 4) ชั้น 1
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
8 ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 150 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบิดา
(อาคาร 6) ชั้น 2
ครึ่งวัน 10,000 บาท เต็มวัน 15,000 บาท
9 ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน 100 อาคารเทพนม เมืองแมน
(อาคาร 5) ชั้น 4
ครึ่งวัน 6,000 บาท เต็มวัน 10,000 บาท
10 ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล 150 อาคารเทพนม เมืองแมน
(อาคาร 5) ชั้น 5
ครึ่งวัน 8,000 บาท เต็มวัน 14,000 บาท
11 ห้องรับรอง 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 500 บาท เต็มวัน 800 บาท
12 หอประชุมราชพฤกษ์ 300 อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ ครึ่งวัน 15,000 บาท เต็มวัน 25,000 บาท
13 ห้องประชุม 1811 50 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 8
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
14 ห้องประชุม 1911 50 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 9
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท

การบริการนอกเหนือจากห้องประชุมที่ให้บริการ ประกอบด้วย

  • จัดบริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
  • แนะนำอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุม
  • ติดต่อประสานงานให้สำหรับการประชุมที่ต้องการใช้งาน Internet

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราค่าบริการ
- ครึ่งวัน 4,500 บาท
- เต็มวัน 7,500 บาท

อุปกรณ์ประจำห้อง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
2. จอโปรเจคเตอร์ (Projector)
3. ชุดลำโพง พร้อมไมโครโฟน
(ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ : ค่าเช่า Internet วันละ 50 บาท/คน)

ติดต่อสอบถาม เรื่องการเช่าห้องประชุม

คุณอุไรวรรณ ภู่สันติสันพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เลขหมายสำหรับการติดต่อ

มือถือ : 089 922 1906
โทรศัพท์ : 02 640 9837
Email : uraiwan.poo@mahidol.ac.th

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

ติดต่อสอบถาม เรื่องการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณวีณา บุรวิชเกษตรกร หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

เลขหมายสำหรับการติดต่อ

มือถือ : 065 924 2951
โทรศัพท์ : 02 354 8554 ต่อ 7305
Email : phwww@mahidol.ac.th

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วิธีการเดินทางมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)