ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการให้เช่า

>บริการให้เช่าห้องประชุมฯ

ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะเราอยู่ใจกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การเดินทางสะดวกสบาย จะทั้งขนส่งมวลชน หรือ รถไฟฟ้า ซึ่งท่านสามารถเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเดินเท้าไม่เกิน 500 เมตร เรามีห้องประชุมหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ 10 คนขึ้นไป ถึงความจุขนาด 300 คน ซึ่งภายในห้องประชุมแต่ละห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน

รายละเอียดห้องประชุมที่เปิดให้บริการ ทั้งหมดจำนวน 14 ห้อง ประกอบด้วย

ชื่อห้อง จำนวนที่นั่ง ที่ตั้ง อัตราค่าบำรุงรักษา
ห้องเธียเตอร์ 300 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 15,000 บาท เต็มวัน 25,000 บาท
ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 40 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล 15 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส
หมายเหตุ: เปิดให้เช่าเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
100 อาคารจรัส ยามะรัต
(อาคาร 4) ชั้น 1
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 150 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบิดา
(อาคาร 6) ชั้น 2
ครึ่งวัน 10,000 บาท เต็มวัน 15,000 บาท
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน 100 อาคารเทพนม เมืองแมน
(อาคาร 5) ชั้น 4
ครึ่งวัน 6,000 บาท เต็มวัน 10,000 บาท
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล 150 อาคารเทพนม เมืองแมน
(อาคาร 5) ชั้น 5
ครึ่งวัน 8,000 บาท เต็มวัน 14,000 บาท
ห้องรับรอง 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 2
ครึ่งวัน 500 บาท เต็มวัน 800 บาท
ห้องประชุม 1811 50 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 8
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
ห้องประชุม 1911 50 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 9
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
ห้องประชุม 1912 17 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร 1) ชั้น 9
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท

การบริการนอกเหนือจากห้องประชุมที่ให้บริการ ประกอบด้วย

  • จัดบริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
  • แนะนำอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุม
  • ติดต่อประสานงานให้สำหรับการประชุมที่ต้องการใช้งาน Internet

ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน

ศูนย์วิจัยฯ ประกอบด้วย อาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท ภายในตัวอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน 1 ห้อง ขนาดความจุ 100 คน 1 ห้อง ขนาดความจุ 50 คน 3 ห้อง ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพักมาตรฐานรองรับ 60 คน โรงอาหาร พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พื้นที่ออกกำลังกาย อินเตอร์เน็ท ฯลฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น

ห้องประชุม

ชื่อห้อง ความจุ ราคา ครึ่งวัน ราคา เต็มวัน
ห้องเธียเตอร์ 200 ที่นั่ง 4,000 บาท 7,000 บาท
ห้อง 201 100 ที่นั่ง 2,000 บาท 3,500 บาท
ห้อง 202 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท
ห้อง 203 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท
ห้อง 204 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท

หมายเหตุ:

  • อัตราค่าบำรุงห้องประชุมนี้รวมอุปกรณ์ประจำห้อง ได้แก่ ไมโครโฟน, เครื่องดื่ม
  • กรณีใช้สถานที่ในวันหยุดราชการต้องจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมคนละ 500.-บาท/วัน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อชิ้น ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
เครื่องฉายภาพ (LCD, Projector) 1,500 บาท 3,000 บาท

ห้องพัก

ห้องชุด ห้องธรรมดา ห้องพักรวม (ชั้นดาดฟ้า)
1,200.-บาท / ห้อง / คืน
พักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน (มี 1 ห้อง)
600.-บาท / ห้อง / คืน
พักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน (มี 33 ห้อง)
60.-บาท / เตียง / คืน
พักได้จำนวน 25 คน (ห้องน้ำรวมแยก ชาย-หญิง)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3105 ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (อาคาร 3) ชั้น 1

ติดต่อสอบถาม การเช่าห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณอุไรวรรณ ภู่สันติสันพันธ์
งานบริการและสนับสนุนการบริหาร


เลขหมายสำหรับการติดต่อ

มือถือ : 089 922 1906
โทรศัพท์ : 02 640 9837
Email : uraiwan.poo@mahidol.ac.th

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

ติดต่อสอบถาม การเช่าห้องประชุมและห้องพัก ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยฯ

เลขหมายสำหรับการติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 419559

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วิธีการเดินทางมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)