>ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน

SUNGNOEN :

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน

30/1 หมู่ 8 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

044 419 559

phmusungnoen@gmail.com

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน
Center of Public Health and Environmental Research

รู้จักเรา
ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อ “ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ตรงข้ามโรงพยาบาลสูงเนิน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 222 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 40 กิโลเมตรบนพื้นที่ 28 ไร่ โดยมีภารกิจ ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
2. บริการวิชาการและฝึกอบรมบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. จัดการเรียนการสอนและการฝึกภาคสนาม ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4. ส่งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในอำเภอสูงเนิน และจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ศูนย์วิจัยฯ ประกอบด้วย อาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท ภายในตัวอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน 1 ห้อง ขนาดความจุ 100 คน 1 ห้อง ขนาดความจุ 50 คน 3 ห้อง ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพักมาตรฐานรองรับ 60 คน โรงอาหาร พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พื้นที่ออกกำลังกาย อินเตอร์เน็ท ฯลฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น
1. อาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท
2. ห้องประชุม ขนาดความจุ 200 คน
3. ห้องประชุม ขนาดความจุ 100 คน
4. ห้องประชุม ขนาดความจุ 50 คน
5. โรงอาหาร
6. ห้องพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
7. ห้องพักเดี่ยว/คู่ รองรับได้จำนวน 60 คน
8. สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและพื้นที่สำหรับกิจกรรม

ห้องประชุม

ชื่อห้อง ความจุ ราคา ครึ่งวัน ราคา เต็มวัน
ห้องเธียเตอร์ 200 ที่นั่ง 4,000 บาท 7,000 บาท
ห้อง 201 100 ที่นั่ง 2,000 บาท 3,500 บาท
ห้อง 202 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท
ห้อง 203 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท
ห้อง 204 50 ที่นั่ง 1,500 บาท 2,500 บาท

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบำรุงห้องประชุมนี้รวมอุปกรณ์ประจำห้อง ได้แก่ ไมโครโฟน, เครื่องดื่ม
  • กรณีใช้สถานที่ในวันหยุดราชการต้องจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมคนละ 500.-บาท/วัน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อชิ้น ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
เครื่องฉายภาพ (LCD, Projector) 1,500 บาท 3,000 บาท

ห้องพัก

ห้องชุด ห้องธรรมดา ห้องพักรวม (ชั้นดาดฟ้า)
1,200.-บาท / ห้อง / คืน
พักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน (มี 1 ห้อง)
600.-บาท / ห้อง / คืน
พักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน (มี 33 ห้อง)
60.-บาท / เตียง / คืน
พักได้จำนวน 25 คน (ห้องน้ำรวมแยก ชาย-หญิง)

ดาวน์โหลด