>ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Centre for Research and Development in Public Health and Environment Health Work : CRPHE) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านการวิจัยและพัฒนา เน้นการวิจัยพื้นที่และวิจัยประยุกต์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาวิชาการร่วมกับท้องถิ่นและสถาบันในท้องถิ่น
  • ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม เน้นการบริการด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการฝึกอบรมระยะสั้นในระดับชาติและนานาชาติ
  • ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกปฎิบัติงานภาคสนามร่วมกับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสูงเนิน มีอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบทเป็นสถานที่ปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆ โดยภายในตัวอาคารประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพัก และห้องอื่นๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์วิจัยฯ ยังประกอบไปด้วยอาคารอื่นๆ เช่น เรือนรับรองและหอพักเรือนไม้ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจำนวน 15 ไร่

ที่อยู่: 30/1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: (044) 419559
โทรสาร: (044) 419559
Facebook: https://www.facebook.com/PHMUSUNGNOEN
Email: headphst@mahidol.ac.th