>สำนักงานคณบดี

งานบริการและสนับสนุนการบริหาร

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9837, 0 2640 9836, 0 2354 8543-9, 0 2644 4867
เบอร์ภายใน:1104, 1111, 1199, 1103, 1515, 1517, 3333, 7000, 5103, 7305, 5106, 1000
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่

งานการเงินพัสดุและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8526, 0 2354 8556
เบอร์ภายใน:1102, 5102, 5107
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่

งานวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9854, 02 354 6040
เบอร์ภายใน:1127, 1412, 1414, 1401, 1419, 1334
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่

งานนโยบายและแผน สื่อสารองค์กร และพัฒนาเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9835, 0 2354 8543-9
เบอร์ภายใน:1119, 1126, 1105, 1919, 4102, 4103
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/plan/
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์:02 640 9850
เบอร์ภายใน:1108, 1118, 7309, 7801
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/ed/
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่

งานวิเทศสัมพันธ์และฝึกอบรมต่างประเทศ

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8529
เบอร์ภายใน:1116, 1150, 1411
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/ir/
โครงสร้างภาระงาน: คลิกที่นี่