>สำนักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9837
เบอร์ภายใน:1104, 1111, 1199
เว็บไซต์:-

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9836
เบอร์ภายใน:1103, 1515, 1517
เว็บไซต์:-

งานบริหารการเงิน

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8526
เบอร์ภายใน:1102
เว็บไซต์:-

งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8543-9
เบอร์ภายใน:3333, 7000, 5103
เว็บไซต์:-

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์:02 640 9850
เบอร์ภายใน:1108, 1118, 7309, 7801
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/ed/

งานวิจัยและนวัตกรรม

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9854
เบอร์ภายใน:1127, 1412, 1414
เว็บไซต์:https://research.ph.mahidol.ac.th/

งานบริหารเครื่องมือกลาง

เบอร์โทรศัพท์:02 354 6040
เบอร์ภายใน:1401, 1419, 1334
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/lab/

งานแผนและพัฒนาองค์กร

เบอร์โทรศัพท์:0 2640 9835
เบอร์ภายใน:1119, 1126
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/plan/

งานวิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8529
เบอร์ภายใน:1116, 1150, 1411
เว็บไซต์:https://www.ph.mahidol.ac.th/ir/

งานเทคโนโลยีการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์:0 2644 4867
เบอร์ภายใน:7305, 5106, 1000
เว็บไซต์:-

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8556
เบอร์ภายใน:5102, 5107
เว็บไซต์:-

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรศัพท์:0 2354 8543-9
เบอร์ภายใน:1105, 1919, 4102, 4103
เว็บไซต์:-