>หลักสูตรของเรา >หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (นศ.รหัส 61 - 65)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 สาขาวิชาเอก

Bachelor of Science Program in Public Health

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (นศ.รหัส 66 เป็นต้นไป)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 สาขาวิชาเอก

Bachelor of Science Program in Public Health

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Health Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ติดต่อสอบถาม

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 1610


โทรศัพท์ : 0 2640 9850
ภายใน : 1108, 1118


วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.