หลักสูตรระดับปริญญาตรี

>หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2640 9850
เบอร์ภายใน : 1108, 3702

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์งานบริหารการศึกษาฯ