>หลักสูตรของเรา >หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 1610


โทรศัพท์ : 0 2640 9850
ภายใน : 1108, 1118


วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.