>ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

คณบดี
sarawut.the@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดี
pichitpong.soo@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
duangrat.int@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
orawan.kae@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร
leera.kit@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
supa.pen@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
thanakrit.nea@mahidol.ac.th