>สมัครงานกับเรา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดตำแหน่งงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้างานภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การสรรหาหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้างานภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
อาจารย์ ( ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน :  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
14 กันยายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
1 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
23 สิงหาคม 2566 23 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
7 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 18 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 24 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
8 พฤษภาคม 2566 15 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 19 กันยายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 31 ตุลาคม 2566
อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2566
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2566
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
13 กันยายน 2566
ประกาศผล นิติกร (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
11 กันยายน 2566
ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ (งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี
11 กันยายน 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
7 สิงหาคม 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
19 กรกฎาคม 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
13 กรกฎาคม 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
3 กรกฎาคม 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาคบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาคบริหารงานสาธารณสุข
19 มิถุนายน 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
19 มิถุนายน 2566
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
19 มิถุนายน 2566