>สมัครงานกับเรา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดตำแหน่งงาน

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ติดต่อกลับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566)

อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)

5 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 2 มิถุนายน 2566

อาจารย์ (ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9 กุมภาพันธ์ 2566 30 เมษายน 2566

อาจารย์ (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา)

2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
1 กุมภาพันธ์ 2566 1 พฤษภาคม 2566

อาจารย์ (ภาคบริหารงานสาธารณสุข)

3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาคบริหารงานสาธารณสุข
1 กุมภาพันธ์ 2566 30 เมษายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2566 30 เมษายน 2566
อาจารย์ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 1 พฤษภาคม 2566
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 มีนาคม 2566
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ