>สมัครงานกับเรา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดตำแหน่งงาน
อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
9 พฤษภาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567
อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 15 พฤษภาคม 2567
อาจารย์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
16 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
7 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
18 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 มีนาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ หัวหน้าภาควิชา (บริหารและวิชาการ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 มกราคม 2567
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศผล วิศวกรเครื่องกล (งานบริการและสนับสนุนการบริหาร สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการและสนับสนุนการบริหาร สำนักงานคณบดี
7 พฤษภาคม 2567
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
10 เมษายน 2567
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
9 เมษายน 2567
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
4 เมษายน 2567
ประกาศผล แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เขตพญาไท
14 มีนาคม 2567
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
5 มีนาคม 2567
ประกาศผล วิศวกรโยธา (งานภายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานภายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
22 มกราคม 2567