>สมัครงานกับเรา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
20 ตุลาคม 2564 19 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
18 ตุลาคม 2564 17 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
22 กันยายน 2564 21 ตุลาคม 2564
อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
22 กันยายน 2564 21 ตุลาคม 2564
อาจารย์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 สิงหาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 พฤษภาคม 2564 9 ตุลาคม 2564
อาจารย์ (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 4 พฤศจิกายน 2564
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
19 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
11 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
8 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
4 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
4 ตุลาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
29 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
25 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 เมษายน 2564
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
20 ตุลาคม 2564
ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
27 กันยายน 2564
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข
17 กันยายน 2564
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
14 กันยายน 2564
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
6 กรกฎาคม 2564