>สมัครงานกับเรา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดตำแหน่งงาน
อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 17 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
10 กุมภาพันธ์ 2565 19 ธันวาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2565 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 ตุลาคม 2565 -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา พ.ศ. 2565 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
17 ตุลาคม 2565 -
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
17 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
21 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อ อาจารย์ (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
8 สิงหาคม 2565
ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ รายละเอียดประกาศ
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
16 กันยายน 2565
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
31 สิงหาคม 2565
ประกาศผล อาจารย์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
18 กรกฎาคม 2565