>หลักสูตรของเรา >หลักสูตรระดับปริญญาโท
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร สมัครผ่านระบบออนไลน์
2305MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2305MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ รายละเอียด
2306MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2307MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียด
2307MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2311MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รายละเอียด
2311MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2313MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2313MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข รายละเอียด
2314MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียด
2314MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2317MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2317MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2324MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
2326MG00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
2326MS00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2327MG00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
2328MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รายละเอียด
2328MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยา รายละเอียด
2328MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยครอบครัว รายละเอียด
2328MS01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รายละเอียด
2328MS02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกโภชนวิทยา รายละเอียด
2328MS03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกอนามัยครอบครัว รายละเอียด
2330MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2330MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รายละเอียด
2331MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) รายละเอียด
2343MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รายละเอียด
2343MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) รายละเอียด