>สำนักงานคณบดี

Miss. VILAI KLUDPROM

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
vilai.klu@mahidol.ac.th

นางอัญชลี บูรภักดิ์

หัวหน้างานงานบริการและสนับสนุนการบริหาร
anchalee.boo@mahidol.ac.th

นางสาวเกศวรี ปัญญาธรรม

หัวหน้างานการเงินพัสดุและสินทรัพย์
ketwaree.pun@mahidol.ac.th

นางสาวศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
sasiluck.boo@mahidol.ac.th

นางสาวศิริมา ยีมิเด็น

หัวหน้างานนโยบายและแผน สื่อสารองค์กร และพัฒนาเครือข่าย
sirima.yee@mahidol.ac.th

นางธัญญารัตน์ สุนทร

หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
thanyarat.soo@mahidol.ac.th

นางสาวเจนจิรา นาทะทอง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และฝึกอบรมต่างประเทศ
chenchira.nat@mahidol.ac.th