กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

01

>บริการด้านห้องปฎิบัติการ >กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
เครื่องอะตอมมิกแอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น ICE 3400, ICE 3500
เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลว (HPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1260
เครื่องแก็สโครมาโตกราฟ (GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7890 ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น 2010Plus
เครื่องแก็สโครมาโตกราฟ/แมสสเปค (GC/MS) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890 และ 5975