กลุ่มเครื่องมืออาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

02

>บริการด้านห้องปฎิบัติการ >กลุ่มเครื่องมืออาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์และแยกความถี่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ยี่ห้อ Narda รุ่น SRM 3600
เครื่องวัดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ความถี่ต่ำ ยี่ห้อ Narda รุ่น EFA-300
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ยี่ห้อ Testo รุ่น 350
เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารอินทรีย์ในอากาศ ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น TVA-1000B
กล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ Infratec รุ่น Vario CAM hr 680 research
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Pump) ยี่ห้อ Gillian รุ่น Gil Air Plus
เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ยี่ห้อ TSI รุ่น 4146